utorok, 23 júla, 2024

MôJ POSTOJ K ZÁMENE MAJETKU

Najčítanejšie

MôJ POSTOJ K ZÁMENE MAJETKU
Jeden z hlavných bodov mimo plánovaného MsZ 26.5.2022 bola aj žiadosť TTSK o majetkové usporiadanie nehnuteľnosti v meste Sereď . Zámerom TTSK je premiestniť Obchodnú akadémiu (OA) z Mládežníckej ulice do priestorov našej budovy na Školskej ulici a v tej súvislosti vybudovať na pozemku kuchyňu i jedáleň pre obe školy (GVM i OA). Zachovanie OA v meste je podmienené získaním priestorov na Školskej ulici do ich vlastníctva. Mesto by za túto výmenu získalo pozemky pod zberným dvorom a časť pozemku pri športovej hale v areáli OA (tie by mesto v budúcnosti využilo na vybudovanie parkovísk). Finančný rozdiel tejto zámeny by TTSK vyrovnal realizáciou opravy Mládežníckej ulici pri OA. Na MsZ prišiel svoj zámer seredským poslancom vysvetliť aj sám trnavský župan p. J. Viskupič so svojím tímom.
O priebehu a výsledku tohto rokovania sa hneď napísalo niekoľko článkov. Boli v nich citované aj vystúpenia poslancov Krála a Královiča, ktorí podporovali zachovanie oboch stredných škôl.
Ako keby iní diskutujúci poslanci (O.Kurbel, P. Karmažínová, ja) boli proti.
Všetkým nám ide o zachovanie týchto stredných škôl v meste.
Prečo som ja nepodporila tento zámer, malo iné dôvody:
Celý proces prebiehal netransparentne. Neprešiel tento bod programu komisiami. Komisie ho síce mali na prejednávanie pred februárovým zastupiteľstvom s iným znaleckým posudkom, ale Finančná a majetková komisia ho vtedy neodporúčala prijať a dala vlastné návrhy, ktoré by podľa nej boli férovejšie. Legislatívno-právna komisia sa k nemu nevyjadrovala vôbec!. Komisia RM a ŽP odporučila prehodnotiť znalecké posudky, čo sa aj udialo. Takže s novo-vypracovanými znaleckými posudkami materiál nebol na žiadnej komisii!
• Keď nám tento zámer bol prvý krát predložený na novembrovom zastupiteľstve, tak poslanci prijali uznesenie č. 278/2021, ktorým informáciu o zámere zobrali len na vedomie a zároveň odporučili primátorovi mesta rokovať so zástupcami TTSK o iných možných alternatívach . Na tie som sa osobne pýtala aj p. župana, lebo podľa našich Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď v par. 26 v bode 1 sa píše:
K zámene majetku za iný majetok môže mesto pristúpiť výnimočne, a to najmä z dôvodov, že takýto spôsob naloženia s majetkom vo vlastníctve mesta je pre mesto z hľadiska sledovaného zámeru efektívnejší ako iný spôsob naloženia s takýmto majetkom, prípadne ak zámer, ktorý mesto sleduje, nie je možné dosiahnuť iným spôsobom. K zámene majetku za iný majetok mesto pristúpi aj v prípadoch, že mu takýto spôsob naloženia s majetkom ukladá osobitný predpis
Prečo iné alternatívy neboli vybraté – napr. odkúpenie pozemkov pod zberným dvorom mestom od TTSK (podľa znaleckého posudku majú hodnotu 133 000 eur), dlhodobý prenájom budovy na Školskej ulici TTSK (mohli pri dlhodobom prenájme získať aj finan. dotácie na jej opravu) a i., mi nebolo odpovedané ani samým p. županom. Mať len dobrý úmysel ma nepresvedčil.
Takáto vážna zámena majetku si vyžaduje dlhšiu a dôkladnejšiu diskusiu. Poslanci sa o výsledkoch 1,5-ročného jednania dozvedeli až na MsZ Prvý krát v novembri 2021. Urobiť si až zo zastupiteľstva súčasne pracovné stretnutie, je veľmi nešťastné. Na zastupiteľstve je už pripravený návrh uznesenia, ktorý sa má schváliť.
• Na tomto tzv. pracovnom stretnutí, čo bolo súčasne aj mimo plánované zastupiteľstvo, mi chýbali zástupcovia dotknutých SŠ – bolo by vhodné si vypočuť aj postoje riaditeľok škôl.
• Pán Viskupič nás uistil, že TTSK nemá v úmysle budovu OA predať, má v pláne si ju ponechať, aby mohla slúžiť naším obyvateľom – minimálne športová hala. Z jeho úst bolo možné si vypočuť, že TTSK sa len tak svojho majetku nevzdáva a nepredáva. Len my sa ideme tak ľahko vzdať poslednej budovy, ktorá vyhovuje školským potrebám v našom meste. Budovy, ktorá má aj svoju historickú hodnotu a veľmi významnú strategickú polohu v centre mesta.
Toto boli dôvody, prečo som ZATIAĽ nepodporila predložený zámer.
Ja si tiež prajem, aby obe stredné školy mohli zostať v našom meste. Ale aby súčasne mohli existoavť v dôstojných podmienkach, bez značných obmedzení.
Zdroj: FB

Podobné články

15 KOMENTÁRE

Najnovšie články