streda, 17 apríla, 2024

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2024

Najčítanejšie

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi budú v roku 2024 rokovať na riadnom zasadnutí celkom šesťkrát. Všetky termíny sú naplánované na štvrtok so začiatkom o 08:00 hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu.

08.02.2024
18.04.2024
20.06.2024
19.09.2024
14.11.2024
12.12.2024

Uvedené termíny schválilo mestské zastupiteľstvo na rokovaní 14. decembra 2023. Stálymi bodmi programu rokovania sú nasledovné: voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov, ďalej informatívna správa o činnosti Mestského úradu v Seredi a mesta Sereď od ostatného zasadnutia, interpelácie poslancov, správy hlavného kontrolóra či informatívna správa o príprave a realizácii projektov. Ďalšie body sú navrhované podľa aktuálnych potrieb.

K uvedeným termínom rokovania zastupiteľstva predchádzajú rokovania stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve, na ktorých sú materiály prerokované. Okrem riadnych termínov sa poslanci môžu zísť podľa potreby aj na mimoplánovanom rokovaní. Najčastejší dôvod je prerokovanie podávaných projektov. Zasadnutia MsZ sú verejné, to znamená, že sa ho môže zúčastniť ktorýkoľvek občan. O zmene termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva spolu s odôvodnením sú poslanci vždy vopred informovaní primátorom mesta.

Podobné články

Najnovšie články