streda, 17 apríla, 2024

Spor rybárov o rybársky revír pokračuje

Najčítanejšie

Už niekoľko rokov sa ťahá spor o rybársky revír Dolnostredské medzi rybármi zo Serede a Dolnou Stredou.

Žaloby, súdne pojednávania, výroky súdov, nové rozhodnutia ďalšie žaloby. A tak dokola.

Dokedy?

Najskôr zopár informácií z oficiálnej webovej stránky SRZ Sereď za mesiac august:

OR Dolnostredské je opäť revírom SRZ MsO Sereď

7. augusta 2023

Správny súd v Bratislave p r i z n á v a správnej žalobe vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia ministra životného prostredia č. 2913/2018-9.2 (112018-rozkl.) zo dňa 15.03.2018 v spojení s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23.11.2017 odkladný účinok, a to do právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.

UZNESENIE-ODKLADNY-UCINOK-august-2023

OR Dolnostredské opätovne rybárskym revírom

7. augusta 2023

Vážení členovia SRZ MsO Sereď. Ako sme Vám sľúbili – stále sme bojovali a bojujeme o OR Dolnostredské, aby aj naďalej bolo našim rybárskym revírom. Aktuálne sa nám podarilo súdnou cestou dosiahnuť, že čoskoro bude opätovne zaradené k rybárskym revírom (kam aj patrí).

Novovytvorený Správny súd v Bratislave vyhovel nášmu návrhu na priznanie odkladného účinku nami podanej správnej žaloby. Tým súd pozastavil účinky rozhodnutiam MŽP SR, ktorými ministerstvo vyradilo OR z rybárskych revírov, odňalo SRZ a pridelilo obci Dolná Streda za účelom osobitného podnikania. Príslušné rozhodnutie súdu sa stane právoplatné doručením. Už si ho prevzalo MŽP SR, obec Dolná Streda aj takmer všetci ostatní účastníci predmetného súdneho konania. Čaká sa len na doručenie MVDr. Radovanovi Bozalkovi zo Serede. Tento pán veterinár má vykonávať odborné služby a dohľad pri podnikaní v rybolove pre obec Dolná Streda a preto je účastníkom vedeného súdneho konania. Akonáhle si pán MVDr. Bozalka preberie poštu zo súdu, stane sa predmetné súdne uznesenie právoplatné a teda OR Dolnostredské opätovne našim a Vašim rybárskym revírom. V každom prípade sa tak stane najneskôr o 18 dní. Takže, ak máte chuť, už v auguste 2023 (presný termín oznámime len čo nám bude známy) si môžete zachytať na OR Dolnostredské ako rybárskom revíre. OR Dolnostredské pritom ostane rybárskym revírom minimálne do právoplatného skončenia súdneho konania o preskúmanie zákonností príslušných rozhodnutí MŽP SR. My sa budeme usilovať, aby aj toto súdne rozhodnutie bolo v prospech zachovania OR Dolnostredské ako rybárskeho revíru aj naďalej.

Výbor SRZ MsO Sereď

OR Dolnostredské – výkon rybárskeho práva opäť povolený už od zajtra (26.8.2023) !!!

25. augusta 2023

Vážení členovia SRZ MsO Sereď,

na stránke obce Dolná Streda bola p. Oravcom umiestnená fotografia obsahujúca zavádzajúce a nesprávne informácie. Obec nie je príslušná ani oprávnená vyhodnocovať zákonnosť alebo nezákonnosť súdnych rozhodnutí. Len súdy môžu vyhodnocovať (ne)zákonnosť konania obce Dolná Streda. Obec takú kompetenciu nemá a nemala.

Takže Uznesenie Správneho súdu v Bratislave, vďaka ktorému je OR Dolnostredské opäť rybárskym revírom je zákonné, platné, resp. dnešným dňom právoplatné a vykonateľné.

Preto prajeme peknú rybačku všetkým naším rybárom. Ulovené ryby patria tomu členovi SRZ MsO Sereď, ktorí si ich ulovia v zmysle pravidiel SRZ.

Výbor MsO SRZ Sereď

 

 

Podobné články

19 KOMENTÁRE

Najnovšie články