Niektorí poslanci MsZ v Seredi nepoznajú zákon, no arogancia voči občanom im nechýba

Sereď / Zase a znovu, sa niektorí poslanci MsZ a členovia komisie ukázali, ako (NE)poznajú zákony a hrajú sa na „nadľudí.

Zajtrajšiemu rokovaniu MsZ predchádzalo rokovanie komisií, ako poradných orgánov zastupiteľstva. Zloženie komisií v tomto volebnom období sme verejne kritizovali z dôvodu v podstate eliminovania občanov na aktívnom podieľaní sa  správy vecí verejných. Do komisií totiž navrhli a poslanci MsZ schválili hlavne – SEBA !!

Článok nájdete tu:

Samospráva pripravila občanov o možnosť aktívne sa podieľať na správe vecí verejných

Úspešne odignorovali záujem zo strany odbornej verejnosti a ukázali tak občanom, že si chcú rozhodovanie (!!) o veciach verejných v maximálnej možnej miere „uzatvoriť do kruhu“ – člen komisie inak poslanec MsZ na jej rokovaní vec navrhne a v komisii poslancom – teda sebe odporučí schváliť. Následne na rokovaní MsZ ten istý poslanec samým sebou navrhnutú a schváliť odporučenú vec skutočne schváli a to dokonca s odvolaním sa na fakt, že komisia (teda aj on) poslancom vec schváliť odporučila. Teda taký kolotoč, ako „vybabrať“ s občanom a zabezpečiť prechodnosť toho, čoho prechodnosť zabezpečiť poslanci (?) majú záujem.

Ale späť k rokovaniu komisií.

Komisie sú verejné!

Účasť verejnosti je na komisiách voľná. Bežný občan síce čas tráviť na komisii nemá, no jej rokovanie mu môže (a malo by) byť priblížené napr. audio alebo videozáznamom záznamom.

Pred niečo viac ako týždňom sme sa rokovania dvoch komisií zúčastnili. Na oboch mimo iné boli rozdeľované dotácie z verejných financií.

Na komisii športovo a školskej sme bez problémov a protestov urobili videozáznam z celého jej rokovania.

Rokovanie komisie rozvoja mesta a životného prostredia sme nahrávali na diktafón. A práve nahrávanie sa nepáčilo poslancovi  Jozef Sečeňovi. Ostro sa ohradil proti zaznamenávaniu verejného rokovania komisie (!!) v priestoroch zasadačky MsÚ (!!) a pridal sa k nemu aj bývalý poslanec a súčasný člen komisie Robert Král. Najhoršie na veci je, že našli podporovateľa aj v osobe ďalšieho poslanca MsZ a predsedu komisie  Jána Himpána. Ostatní členovia sa konfliktu len prizerali nevediac, či sú poslancami vedené obvinenia z protiprávneho nahrávania verejného (!!) rokovania členov komisie odmeňovaných za účasť na komisii v priestoroch MsÚ opodstatnené, alebo má pravdu občan a útočiaci poslanci akurát tak arogantne predvádzajú svoje predstavy o správe vecí verejných a ich spôsob vnímania transparentnosti.

Poslanci v tomto prípade pre občanov žiaľ NEpoznajú zákon a od občanov z pozície moci alebo hlúposti, či arogancie (?) vyžadujú niečo, na čo nemajú právo.

Poslanci MsZ sú verejnými činiteľmi a neobstojí ani to, že v komisii sú členmi aj nie poslanci. Každý člen komisie si musí byť vedomý svojich práv, ale aj povinností. A musí veľmi citlivo oddeľovať to, čo je povahy osobnej (napr. vykonanie potreby na toalete) a čo je jeho konaním súvisiacim s jeho verejne vykonávanou funkciou. Ide totiž o komisiu pri MsZ rokujúcu oficiálne v priestoroch MsÚ (nie teda na toalete, ani nie v obývačke či spálni poslancov Sečeňa alebo Himpána) a všetko, čo sa na komisii (a vlastne na MsÚ) udeje, je teda verejné !! Verejnosť môže byť obmedzená výlučne zákonom a aj to len na čas nevyhnutný a vo veci zákonom presne definovanej. Nie teda hocikedy a v hocičom, čo „len“ niektorým poslancom nevyhovuje, aby sa dozvedeli občania.

Že z našej strany nejde o názor, alebo domnienky potvrdzujú aj rozsudky súdov a dokonca aj judikáty Najvyššieho súdu SR.

Rozhodnutie – Rozhodnutie III. ÚS 169_03

Rozhodnutie – Rozhodnutie III. ÚS 451_2014

Prípadne niečo v reči obyčajnému človeku zrozumiteľnejšej:

Právna analýza:
Podľa čl. 26 ústavy sloboda prejavu a právo na informácie sa zaručujú, pričom jediné obmedzenia ich výkonu sú upravené v čl. 26 ods. 4, podľa ktorého slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
Podľa nálezu Ústavného súdu SR (II. ÚS 44/00) pri uplatňovaní týchto základných práv musí byť vytvorená primeraná rovnováha medzi právom na informácie na strane jednej a právom na súkromie tých, o ktorých sa informácie získavajú, pričom sa uznáva, že u osôb verejného záujmu dochádza k zúženiu priestoru ich súkromnej sféry, v dôsledku čoho sa adekvátnym spôsobom znižuje aj úroveň ochrany ich osobnostných práv. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vo svojej rezolúcii 1165 z 26. júna 1998 o práve na súkromie uvádza, že verejne činné osoby (public figures) … musia rešpektovať, že osobitné postavenie, ktoré zastávajú v spoločnosti, automaticky vyvoláva tlak na ich súkromie“.
Každá osoba verejne činná, vrátane zamestnanca štátneho orgánu, musí pri výkone svojej funkcie strpieť zvýšenú kontrolu verejnosti nad takouto svojou činnosťou.
Aj zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny majú právo na ochranu svojej osobnosti podľa § 11 a 12 Občianskeho zákonníka, ako aj podľa čl. 19 ods. 3 ústavy, avšak predmetom tejto ochrany sú len rýdzo osobné práva fyzickej osoby, pričom hlavným zmyslom a cieľom takejto občianskoprávnej ochrany je všestranný rozvoj a uplatnenie osobnosti človeka. Toto hľadisko je potom rozhodujúce aj pri určení, ktoré práva fyzickej osoby a v akom rozsahu sú týmto ustanovením Občianskeho zákonníka chránené.
Zdroj: Centrum samostatného života n.o., www.csz.sk
– – –
Príkladov a rozhodnutí by sme mohli uviesť veľa, no máme zato, že sú to hlavne a práve volení zástupcovia občanov – poslanci MsZ  Sečeň a Himpán, ktorí by si mali aspoň základnú legislatívu naštudovať a konať v súlade so zloženým sľubom poslanca. Neskladali ho tak dávno, aby si jeho obsah mali právo NEpamätať. Samovzdelávanie hlavne u volených zástupcov je dôležité a za vedomosti sa hanbiť netreba. Za čo im ale verejná hanba patrí, je obmedzovanie práv občanov, ktorí od poslancov očakávajú aspoň slušnosť, keď už na profesionalitu a morálku ešte nedosiahli. Nie je však všetkým dňom koniec a preto sa nevzdávajme… 
– – –

Je smutné, že znovu sa o poslanecké mandáty uchádzali a zvolení boli jedinci, ktorí už aj na obci (meste) sú si schopní napĺňať mocenské ambície a byť niečo viac, ako je bežný občan, ktorý to všetko (aj ich odmeny a nakoniec aj stoličku na ktorej sedia a stôl za ktorým rokujú) platí.

V praxi sme sa stretli už aj s prípadmi, kedy dokonca starosta obce a poslanci OZ chceli vykázať občanov a médiá s kamerou aj z rokovania OZ. Odvolávali sa na svoje práva akosi ignorujúc fakt, že vstupom do verejnej funkcie, alebo zamestnaním sa vo verejnej sfére a byť úradníkom, znamená výrazné obmedzenie napr. práva vo vzťahu k verejnosti samozrejme pri výkone funkcie. Niektorým arogantným starostom odmietajúcim byť na zázname pri rokovaní orgánu obce sme dokonca odporučili dať si na hlavu papierovú tašku, alebo igelitové vrece. Jeden sa urazil, vyhlásil prestávku a išiel do kancelárie poradiť sa smúdrejším priateľom na telefóne. Po rozhovore otvoril dvere a s údivom nám oznámil, že sme mali pravdu, ospravedlnil sa a pozval nás na kávu, čo sme odmietli a následne rokovanie orgánu pokračovalo samozrejme, že už bez invektív voči právo na informácie si uplatňujúcim občanom a médiám.

V Seredi na komisii vedenej poslancom Himpánom podľa názoru niektorých poslancov (aj samotného predsedu), nateraz občan Ústavou SR a ďalšími zákonmi garantované práva automaticky nemá.  Podľa ich názoru o ne musí prosiť komisiu. Komické? Nie, viac ako tridsať rokov po revolúcii tragédia.

Uvidíme, či na jej najbližšom zasadaní sa poškodeným občanom poslanci ospravedlnia. Určite verejnosť budeme informovať.

Pozrite si článok Niektorí poslanci MsZ v Seredi nepoznajú zákon, no arogancia voči občanom im nechýba aj na Sereď online – nezávislé internetové noviny.

Total
0
Shares
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Previous Post

„ak by sa zákonom stanovila výška platu starostov/primátorov maximálne na 2000, eur mesačne…koľko ľudí by malo záujem o túto funkciu…“

Next Post

Prečo v kase obce Šintava chýba skoro 45 000 Eur?