pondelok, 15 júla, 2024

Cestujete vlakom? Čakáreň v Seredi sa postupne stáva druhým „Milexom“

Najčítanejšie

Sereď / Zatiaľ je stav taký, že neporiadok od bezdomovcov ktorí značnú časť dňa prebývajú v čakárni sa nachádza „len“ v jednej časti a to za dvomi lavičkami v kúte. Množstvo oblečenia a iných vecí pochádzajúcich pravdepodobne z kontajnerov na odpadky smrdí a znečisťuje lavičky tam, kde si bežní cestujúci veľmi nesadá.

Bezdomovci sporadicky využívajú nielen čakáreň, ale vlastne celú železničnú stanicu. Za jej rohom vykonávajú potrebu, sušia alebo vetrajú si oblečenie, pofajčievajú tam a popíjajú pivko a čučo, čo vidieť na odpadkoch válajúcich sa v bezprostrednej blízkosti stanice.

Iba nedávno sme urobili reportáž o vyslovene kope ľudských výkalov a bezdomovkyni, ktorá sa s nami na kameru ochotne aj porozprávala.

Následne sme vyzvali správcu predmetných priestorov a žiadali sme stanovisko k ich údržbe a v danom momente zadokumentovanému stavu. Hovorkyňa spoločnosti ŽSR nám po niekoľkých dňoch zaslala toto stanovisko:

ŽSR ako prevádzkovateľ dráhy majú pre Železničnú stanicu (ŽST) Sereď uzatvorenú zmluvu o vykonávaní upratovacích prác s firmou METON SLOVAKIA a. s., ktorá vykonáva upratovanie v zmysle tejto platne uzatvorenej zmluvy podľa schváleného harmonogramu a početnosti. Rozsah upratovacích prác, frekvencia upratovania konkrétnych priestorov a spôsob použitých pracovných postupov a technológií je dohodnutý na základe veľkosti prevádzkového zaťaženia stanice, frekvencie cestujúcich, typu a druhu upratovaných priestorov v medziach bežnej prevádzky pri predpokladanom znečistení cestujúcou verejnosťou dodržiavajúcou bežné spoločenské normy správania sa.

Kontrolu výkonu upratovacích prác má v náplni ,,v zmysle manažérskej zásady“ vedúci zamestnanec upratovacej firmy. Internú kontrolu vedúcimi zamestnancami firmy METON SLOVAKIA – kontrolná činnosť ich vlastných zamestnancov – neoznamujú ŽSR, to je však z hľadiska prevádzky nepodstatné.

Prevádzkoví zamestnanci ŽST Sereď majú povinnosť kontrolovať denne stav zverených objektov, služobných priestorov aj priestorov pre verejnosť a výsledok vykonania upratovacích prác. Tie sú pre verejné priestory v dennej periodicite a rozsahu:

–              zametanie podlahy,

–              umývanie podlahy,

–              vyprázdňovanie odpadových košov,

–              dodanie vreciek do košov.

Okrem toho vykonávajú denne práce spojené s čistením verejných WC. Tie sú však v súčasnej dobe uzatvorené z dôvodu neustáleho poškodzovania neprispôsobivými osobami, vandalizmu, teda poškodenia v takej miere, že oprava si vyžaduje finančnú investíciu.

Prevádzkoví zamestnanci majú povinnosť ohlasovať vedúcim zamestnancom Galanta, kde je sídlo prednostu stanice, všetky  prípady zistenia nedostatočného upratania určených priestorov, prípadne ak sa tieto práce vôbec nevykonali (napríklad neohlásené nenastúpenie upratovačky do práce). Za mesiac január takéto zistenia neboli nahlásené a porušenie zmluvy nebolo zistené ani kontrolnou činnosťou vedúcich zamestnancov ŽST Galanta. Kontroly vedúcich zamestnancov ŽST Galanta boli vykonané v mesiaci február v dňoch 8.2.2022 prednostom stanice a 15.2.2022 dozorcom prevádzky bez zistení porušenia zmluvy o upratovaní.

Znečistenie stanice, ktoré je predmetom tohto podnetu na prešetrenie nemôžeme klasifikovať ako bežné.

Poukázali ste na problém, o ktorom ŽSR vedia a majú snahu ho riešiť. Prítomnosť neprispôsobivých občanov vo vestibuloch železničných staníc, alebo v ich okolí je sprevádzaná hlukom, väčším znečistením a zápachom, neraz sú pod vplyvom alkoholu. Zamestnanci ŽSR nie sú schopní sami účinne riešiť tento problém. Na dohováranie neprispôsobiví občania reagujú často podráždene a človeku, ktorí k nim s týmto úmyslom prehovára, často adresujú množstvo vulgarizmov, v minulosti sa vyskytli v iných staniciach aj fyzické napadnutia. Zamestnanci ŽSR využívajú všetky dostupné zákonné prostriedky a možnosti na udržanie poriadku vo zverených priestoroch. Aj keď neprispôsobivých občanov vyvediete zo stanice, tieto osoby sa zvyčajne do priestorov stanice vracajú krátko po vyvedení. Zamestnanci ŽSR vykonávajú popri svojich prevádzkových povinnostiach aj kontrolu dodržovania čistoty vnútorných aj vonkajších priestorov zverených objektov. Tieto aktivity našich zamestnancov sa opakujú v pravidelných časových intervaloch. Pravidelne dané priestory kontrolujú a prítomnosť osôb, ktoré svojim správaním, znečisteným odevom, hlukom a zápachom ohrozujú ostatných cestujúcich vyzývajú (ak to neohrozuje ich bezpečnosť), na dodržiavanie zásad spoločenského správania a pravidiel správania sa cestujúcich na železničnej stanici, ktoré sú zverejnené vo vestibule. Zamestnanci ŽSR pri zistení nedostatkov, ktoré nie sú v našich možnostiach doriešenia volajú mestskú políciu, resp. inú zložku policajného zboru SR – teda tak, ako to môže urobiť každý občan, cestujúci. V tomto kontexte však pripomíname, že zákrok niektorej zo silových zložiek je efektívny a najúčinnejší pri včasnom ohlásení danej skutočnosti samotným cestujúcim, prípadne svedkom protiprávneho konania priamo v čase, keď je to aktuálne. Na túto možnosť, teda zákonné právo, sú cestujúci upozornení výveskami, ktoré sú umiestnené na viditeľnom mieste v každej železničnej stanici s uvedením telefónnych čísel kontaktných osôb a spôsobu ohlasovania. Stále v tejto oblasti poukazujeme na to, že cestujúci podávajú sťažnosti s oneskorením buď listom, alebo elektronicky. Vôbec nevyužívajú svoje zákonné právo pri spozorovaní trestného činu, priestupku, príp. udalosti, ktorá ich ohrozuje volať políciu.

Napriek spomenutým opatreniam nemôžeme eliminovať všetky možné nedostatky ako je nižšie Vami spomínaný, nakoľko naši zamestnanci majú aj ďalšie pridelené povinnosti súvisiace s prevádzkou stanice tak, aby bola dodržaná bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.

Chceme tiež poukázať aj na to, že  ide o celospoločenský problém tejto skupiny ľudí, ktorú však nemôžu riešiť a vyriešiť ŽSR. Je to skôr otázka na príslušnú samosprávu.

Dovolíme si pripomenúť, že v prípade, ak má cestujúci podozrenie z ohrozenia vlastnej bezpečnosti, páchania trestného činu alebo priestupku môže kontaktovať Policajný zbor SR na tel. čísle 158.

Tiež uvádzame, že ŽSR prostredníctvom vedenia ŽST Galanta, pod ktorej pôsobnosť patrí aj ŽST Sereď, je ochotné a postupovať súčinne pri riešení tohto problému napr. spoluprácou s terénnymi pracovníkmi mestského úradu, pri aktivačných prácach organizovaných Mestom Sereď. Vedeli by sme určiť priestory, kde by neprišlo k ohrozeniu týchto osôb pri vykonávaní aktivačných prác v oblasti odstraňovania nepovolených skládok odpadu, prác na rekultivácii trávnatých plôch a podobne. Takto funguje napríklad spolupráca s Mestom Šaľa, ktorého železničná stanica tiež patrí do pôsobnosti ŽST Galanta.

– – –

Odvtedy sme sa boli na stanici pozrieť viackrát a treba povedať, že za rohom výkaly už v takom množstve neboli, no podstatne viac neporiadku bolo o niekoľko metrov ďalej. Predpokladáme, že prítomní bezdomovci potrebu do nohavíc štatndardne nevykonávajú a tak si len našli menej viditeľné miesto. Nepochybujeme o tom, že smrad ho onedlho cestujúcim prezradí.

Vyzerá to tak, že poradiť si s bezdomovcami je stále ťažšie a skôr ako represia by pomohla prevencia. Tú ale zo strany Mesta Sereď nevidieť ani v iných prípadoch, takže s bezdomovcami sa cestujúci nateraz asi budú musieť naučiť žiť.

Na záver otázka na vedenie Mesta Sereď a primátora mesta Ing. Martina Tomčányiho – ako je možné, že v Šali a v Galante vedia ako na to, darí sa im a v Seredi máme železničnú stanicu plnú bezdomovcov, dlažbu znečistenú ľudskými výkalmi, záchody mimo prevádzky a okolie znečistené rovnako, ako vlastne celé mesto?

 

Podobné články

31 KOMENTÁRE

Najnovšie články