utorok, 23 júla, 2024

Prečo poslanci niektoré body OZ zrušili, iné nie?

Najčítanejšie

Aj keď už uplynul dlhší čas od posledného zastupiteľstva (7. 3. 2022), dovolím si napísať ešte niekoľko dôležitých poznámok. Do programu OZ som vtedy podal tri body, ale pre chorobu som sa nemohol zúčastniť zasadnutia. Preto som poslancom navrhol, aby na zasadnutí OZ boli všetky body stiahnuté. Samozrejme, že mohli konať, ako uznajú za vhodné. Mám za to, že buď mali všetky body stiahnuť alebo všetky nechať. Vysporiadali sa s tým po svojom.

Prvý navrhnutý bod bol „Termín ďalšieho zasadnutia OZ“, ktorý poslanci stiahli. Zámerom bolo, aby v máji 2022 bolo zasadnutie OZ, kde by bol preberaný záverečný účet obce Šintava. Tam by sme vedeli, ako stojíme s financiami a ako chceme zostávajúce peniaze prerozdeliť. To, že poslanci zrušili tento bod môže mať iba jedno pozitívne vysvetlenie. Už dlhšie nám ako poslancom OZ bolo avizované, že ekonómka obce p. Tóthová bude tento rok končiť. Financie na jej odchodné by mali byť už naplánované aj v rozpočte obce. Možno nás chcú na najbližšom OZ prekvapiť a predstaviť novú ekonómku obce. Záverečný účet obce by mala robil stará aj nová účtovníčka obce, aj keď to nie je povinnosť. Obec musí mať prirodzenú kontinuitu a výmena by mala nastať výrazne niekoľko mesiacov pred komunálnymi voľbami, ktoré budú tento rok. Nemalo by sa stať, že po voľbách nebudeme mať v obci ekonómku, a to ešte pred koncom roka. To by bolo veľmi nezodpovedné.

Druhý bod, ktorý poslanci stiahli bol „Podané a realizované projekty“. Cieľom bodu bolo, aby sme ako OZ kontrolovali, čo sa za 3 mesiace urobilo alebo čo sa urobí v najbližšom mesiaci. Ako poslanci sme zostavili Plán investícií na rok 2022 (čo je zodpovednosť poslancov a OZ), našli na investície peniaze, aby sa dali vykonať (opäť zodpovednosť poslancov a OZ). Plán investícií bol schválený uznesením č. 476 a nájdete ho aj v Šintavskom spravodaji č. 1/2022 na strane 3 (žltá tabuľka). Diskusia o pláne investícií nebola ľahká, a preto musí byť aj dôsledne kontrolovaný, ako aj jeho realizácia. Za výkon zodpovedá starostka a OÚ (nie poslanci). Škoda, že na zasadnutí OZ nemali poslanci záujem  informovať  sa, ako veci idú.

Dva navrhované body, ktoré priamo súvisia s chodom obce poslanci stiahli, tretí ponechali. Ich rozhodnutie. A teraz k nemu. Súvisí s konaním voči bývalému starostovi MH za porušenie ústavného zákona. Ešte pred zasadnutím sme ako poslanci dostali ďalší návrh uznesenia. Pre poslancov som odpovedal, že OZ nemôže v tomto konaní zadávať úlohy komisii na ochranu verejného záujmu, ktorej som predsedom. Komisia podaním na OZ ukončila v tejto problematike svoje pôsobenie. Pobavilo ma, keď som namiesto komisie v uznesení č. 502 našiel predsedu tejto komisie, teda mňa. Z logiky veci vyplýva, to čo sa týka komisie, to sa týka aj predsedu komisie. Ale nielen to. OZ môže podľa zákona č. 357/2004 žiadať informácie iba od „orgánov verejnej moci“, čo poslanec skutočne nie je. Mám vážne pochybnosti, či uvedené uznesenie zaväzuje k niečomu aj starostku obce. Nadpráca je v tomto prípade úžasná. Osobne vnímam tento problém už iba v právnej rovine, a to najmä právnikov, ktorí majú skúsenosti s ústavnými zákonmi ako aj právom. Pripadá mi to, ako keby poslanci  chceli posudzovať statické výpočty budovy. Na to máme odborníkov – statikov. Mám za to, že doteraz sme ako OZ vykonali, čo bolo treba. Teraz už nechajme veci na odborníkovprávnikov, aby nám pripravili uznesenie o pokute, ktoré sa buď schváli alebo nie. Bodka.

Ján Šimulčík, poslanec OZ

Podobné články

3 KOMENTÁRE

Najnovšie články