pondelok, 15 júla, 2024

Scenár v Malom Háji sa opakuje – rozhovor s poslankyňou MsZ Máriou Fačkovcovou – VIDEO

Najčítanejšie

Scenár v Malom Háji sa opakuje – dlhy starej aj „novej“ firmy voči mestu sú vysoké

Určite si ešte mnohí čitatelia   pamätajú na koniec podnikania pána Krošláka, konateľa firmy TEKADEX s. r. o., na mestskom pozemku v Malom Háji. Mal ho prenajatý od mesta od roku 2013 až do roku 2045 za účelom skladovania a spracovania biologicky rozložiteľného odpadu(BRO). Súčasne sa zaviazal, že až do skončenia nájomnej zmluvy, teda do roku 2045, bude zadarmo od rodinných domov zvážať a spracovávať bioodpad z hnedých kontajnerov, plastových vriec, konárov, kuchynského a reštauračného odpadu, použitých rastlinných odpadov. Za tento zmluvne „dohodnutý“ výborný obchod pre Mesto Sereď, primátor Tomčányi udelil prednostovi Krajčovičovi  65 000 Eur odmien. (mimo štandardný mesačný plat)

To, čo malo fungovať viac ako 30 rokov, vydržalo s ťažkými problémami  len 6 rokov. Aj to len s finančnou pomocou mesta (teda vlastne dotáciou), ktoré postupne za spoločnosť preberalo zmluvné záväzky  – nakoniec spoločnosť TEKADEX zvážala od rodinných domov iba BRO len z hnedých kontajnerov.  Aj to mesto veľa krát za neho platí jeho subdodávateľov tejto služby  a spätne si to od neho vymáha. Pomáha mu aj platením za triedenie BRO, ktoré ani nekontroluje, či vlastne vytriedil. A minimálne v roku 2020 sa BRO nielen nespracovával (pre častú nefunkčnosť bioplynovej stanice), teda ani netriedil. To skutočne vedenie mesta je schopné platiť za nevykonané služby a toto ústami prednostu ešte aj obhajovať?

Situáciu v Malom Háji si začína  všímať aj malá skupina poslancov, ktorá začína v roku 2020 upozorňovať mesto a verejne aj primátora mesta Tomčányiho na nedodržiavanie nájomnej zmluvy s touto spoločnosťou. Na pozemku sa začínajú konať poslanecké kontroly, ktoré naviac zisťujú navážanie stovky ton plastového odpadu, nelegálnu prístavbu k stavbe na pozemku, dovezenie novej recyklačnej linky bez akýchkoľvek súhlasov, spracovávanie odpadov nielen v rozpore s nájomnou zmluvou, ale aj s povoleniami   Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Zopár poslancov MsZ na zväčšujúce sa problémy verejne primátora a prednostu upozorňuje, no práve oni dvaja stále firmu obhajujú a problémy neriešia.

Ťažko udržateľnú situáciu končí práve spoločnosť TEKADEX vypovedaním nájomnej zmluvy v septembri 2020 . Pre vážnu ekonomickú situáciu a aj preto, že už nemá oprávnenie na vykonávanie a nakladanie s BRO. Po uplynutí nájomnej zmluvy k 31.12.2020 končí nájomný vzťah s mestom s dlhom viac ako 50 000 eur! Znehodnotený mestský pozemok plastovými, ale aj BRO odpadmi, ktoré sa neskladovali na spevnených plochách, nikto nevyčíslil. Dnes už vieme, že vzhľadom na zmrazené účty spoločnosti tento dlh bude veľmi ťažko vymáhateľný.

Od 1.1.2021 sa novým nájomcom pozemku v Malom Háji stáva nová spoločnosť, nový právny subjekt – spoločnosť GreenCon Recycling s.r.o., s tým istým konateľom Ing. Tomášom Krošlákom! Vo vyhlásenej   obchodnej verejnej  súťaži(OVS) vna prenájom pozemku najskôr neprejde, komisia ho aj napriek tomu, že bol jediný uchádzač , vzhľadom na doterajšie  negatívne skúsenosti  s osobou p. Krošláka , neyberie. Nasleduje 2. kolo OVS, kde je už spoločnosť GreenCon Recycling vybratá.

Spôsob výberu a dokonca nátlak na komisiu (prezentovaný a potvrdený jej členmi) zo strany vedenia mesta je síce neprijateľlý, no reálny!

Začína teda od 1.1.2021 nový nájomný vzťah na pozemku so spoločnosťou GreenCon Recycling. Tiež za účelom dočasného uloženia a spracovania BRO. Pre komplikované vlastnícke vzťahy k bioplynovej stanici (stačí si pozrieť LV 6256), bioplynová stanica viac nefunguje ako funguje, nová spoločnosť nezískala povolenie na prístavbu k stavbe, ani na spracovávanie odpadu k novej dovezenej linky, neplatí nájomné už od apríla 2021! V septembri vypovedala nájomnú zmluvu, a ak nezaplatí nájomné ani do konca výpovednej lehoty, t.j. do 31.12 2021, skonči s dlhom 19 170 eur!

Scenár z minulého roka sa opakuje !!

Koľko mesto bude stáť ešte nezodpovedné podnikanie p. Krošláka na našom pozemku? Ním znehodnotenie a znečistenie pozemku nikto zatiaľ nevyčíslil. Nehovoriac o tom, v akom stave po sebe zanechá prenajatý pozemok, ktoré mesto na vlastné náklady bude musieť vyčistiť.

Rozhovor s poslankyňou MsZ  Máriou Fačkovcovou:

Fotodokumentácia z mestského pozemku v Malom Háji bola vyhotovovaná priebežne počas prakticky niečo viac ako jedného roka.

Dnes uverejnené fotografie sú aktuálne a zachytávajú stav na pozemku dnes (nedeľa 24.10.2021 po 17.00 hodine).

– – –

Od natočenia rozhovoru v štúdiu  SOL s poslankyňou MsZ v Seredi  Máriou Fačkovcovou uplynuli snáď tri týždne. Čakali sme, či sa niekto z dotknutých a oslovených ohlási – preto, lebo je dotknutý a téma sa ho buď profesne, z dôvodu zastávanej verejnej funkcie, alebo občiansky dotýka. Neohlásil sa nik. Ako všetko ostatné, aj toto všetci chcú nechať „vyhniť“, odísť do zabudnutia a – nemať starosti a už vôbec nečeliť zvedavým otázkam.

Problém Malého Hája, podpory neserióznych firiem s rovnakým konateľom  súčasným vedením mesta cez verejné financie, NEkonania tam, kde kompetentné osoby mali povinnosť konať vo verejnom záujme a – NEkonali – to všetko tu bolo, je a zostáva.

Ako som povedal vedúcej oddelenia na MsÚ, hovorkyni, ako aj niektorým poslancom, nateraz sa môžu tváriť, že problém nie je, no po 31. decembri s najväčšou pravdepodobnosťou bude. Resp. sa ukáže v plnej paráde.

Ako sa následne budú všetci tváriť pri opätovne položených otázkach týkajúcich sa dotácií, nátlaku na výberovú komisiu, nekonania napriek upozorneniam a nedodržiavaniu nájomnej zmluvy, či 65 000 Eur odmeny prednostovi, uvidíme všetci.

Je však smutné, že skutočný záujem o veci verejné a prehľad v nich, má tak málo poslancov MsZ. A zle je aj to, že vysvetľovať svoje postoje k správe vecí verených, má záujem len zlomok z nich.

 

Podobné články

12 KOMENTÁRE

Najnovšie články