utorok, 25 júna, 2024

Bývalá samospráva v komunikácii s občanmi vo veci nadjazdu ponad železnicu fatálne zlyhala. Zmeny v už vyhotovenej dokumentácii sú náročné – VIDEÁ

Najčítanejšie

Oprávnené nároky obyvateľov časti mesta za nadjazdom začal riešiť až nový primátor Ondrej Kurbel

Sereď / Predvčerom vo večerných hodinách OZ Občan rozhodni zvolalo stretnutie dotknutých obyvateľov časti mesta za železnicou, hlavne ulice Trnavská, Kasárenská, Bratislavská, Poľná a ďalších za účelom komunikácie nákladov spojených s navrhovanými obchádzkovými trasami a všeobecne problémami, ktoré tejto časti mosta odstávka nadjazdu ponad železnicu spôsobí.

 

Stretnutia sa zúčastnilo 14 občanov. Prezreli si materiály pripravené na prezentáciu v nasledujúci deň na MsÚ a zhodli sa na neakceptovateľnosti prenesenia všetkých nákladov spojených s obchádzkou len na obyvateľov obývajúcich túto časť mesta.

Situácia na nadjazde ponad železnicu neustále a roky smeruje k skoršiemu odstaveniu prejazdu aj osobnej dopravy, ako investor s rekonštrukciou, resp búraním a následne výstavbou nového nadjazdu vôbec začne. Teda ešte skôr, ako bude vydané stavebné povolenie. Dôvodom je zhoršujúci sa technický stav nadjazdu. Na túto skutočnosť investora ale aj bývalú samosprávu a príslušné úrady dôrazne naše noviny upozorňujú už od roku

Mestská polícia za posledné štyri roky zastavila a pokutovala  viac, ako 6800 vodičov kamiónov, ktorí pred prejazdom cez nadjazd ponad železnicu „prehliadli“ päť až šesť výrazných zákazových dopravných značiek, cez nadjazd protiprávne prešli a tým nepochybne prispeli k výraznému zhoršeniu jeho technického stavu.

Treba objektívne uviesť, že odhadom asi tretina vozidiel „prekĺzla“, alebo ich sankcionovanie nebolo MP možné.

Včera 15.3.2023 na základe pozvania primátora mesta Ing. Ondreja Kurbela  sa v priestoroch veľkej zasadačky MsÚ konalo stretnutie nového vedenia mesta s občanmi, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa viac o problematike uzatvorenia nadjazdu ponad železnicu a riešeniach navrhnutých investorom ešte za fungovania starého vedenia mesta.

Napriek tomu, že účasť na stretnutie s občanmi prisľúbil aj investor Slovenskej správy ciest, tento účasť odvolal a poslal svoje stanovisko v tomto znení:

Subject: RE: stanovisko – oprava železničného mosta v Seredi

Dobrý deň, Posielam ku mostu v Seredi.

– v akom štádiu sa aktuálne nachádza projekt obnovy mosta ponad železnicu v Seredi nachádza?
Na stavbu je spracovaná dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DP/DRS).
V súčasnosti sa odsúhlasuje projekt „Dopravného značenia obchádzkovej trasy“ mimo rýchlostnej cesty R1 pre osobné automobily bez diaľničnej známky.
Obchádzka počas úplnej uzávierky mosta: zo smeru od Sládkovičova po ceste I/62 – cez obec Gáň po ceste III/1341 a zo smeru od Galanty po ceste I/35 ďalej cez Dolnú Stredu do Serede a späť.
Zároveň, vzhľadom na zhoršujúci sa technický stav mosta, pripravujeme odsúhlasenie projektu dopravného značenia a povolenie pre uzavretie mosta pre všetky motorové vozidlá iba s možnosťou prechodu pre peších a prejazdu pre cyklistov do vybudovania dočasnej lávky pre peších a cyklistov po začatí a počas rekonštrukčných prác na moste.

– aké sú termíny plánovaného začiatku?
Po získaní všetkých potrebných povolení, vydaní stavebného povolenia a zabezpečení finančného krytia predpokladáme vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác ešte v tomto roku a začiatok stavebných prác v prvom štvrťroku 2024. Doba rekonštrukcie sa predpokladá na 12 mesiacov.

– aké komplikácie v súvislosti s plánovanou obnovou zaznamenávate?
Proces prípravy stavby sa oneskoruje náročnejším odsúhlasovaním projektu stavby so zložkami ŽSR a majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov ŽSR a dodatočným schvaľovaním dopravného značenia obchádzkovej trasy pre osobné automobily mimo rýchlostnej cesty R1.

Pekný deň prajem.

Mgr. Martin Guzi
Komunikačný odbor

Zástupca železníc  Ing. František Jablončík sa stretnutia zúčastnil.

                       

Primátor mesta Ondrej Kurbel informoval o tom, že vzhľadom na stanovisko investora na pripomienky zo strany mesta a občanov je neskoro. Projektová dokumentácia je už vyhotovená a zmeny by bolo zakomponovať ťažké a časovo zdĺhavé.

Z uvedeného vyplýva, že predstavitelia samosprávy pod vedením primátora Ing. Martina Tomčányiho v o vzťahu k občanom a komunikácii s nimi vyslovene fatálne zlyhali. Dotknutí obyvatelia a občania samosprávou oslovení neboli, nik sa roky nezaujímal o ich názory na navrhované obchádzky a nik sa ani len nesnažil riešiť ich oprávnené nároky vo vzťahu k investorovi.

Na stretnutí občania vystúpili s nasledovnými požiadavkami:

  • bezodkladne riešiť fyzické zábrany, ktoré zamedzia vjazdu kamiónov na nadjazd, ktorého technický stav sa podľa stanoviska investora stále zhoršuje. Pripomíname, že investora sme v časovom rozpätí zhruba 1,5 roka niekoľko krát informovali o prejazdoch vozidiel nad 3,5 tony a kamiónových súprav a požadovali sme osadenie fyzických zábran už dávno

Videozáznam, ako v praxi vyzerá navrhnutá hlavná obchádzková trasa po rýchlostnej komunikácii s kritickými miestami, na ktorých minimálne v dopravnej špičke (teda niekoľkokrát denne) budú vznikať vážne kolízne situácie a kolóny:

  • zaoberať sa provizórnym prejazdom cez železnicu prístupným len pre obyvateľov mesta a to napr. aj len počas dňa, čo by odbúralo podľa nás mimoriadne zle zhodnotené kapacitné možnosti obchádzky po rýchlostnej komunikácii R1 okolo bývalého Milexu a následne cez Dolnú Stredu. Upozorňujeme najmä na križovatku, ktorá bude mimoriadne problematickým bodom, v ktorom je pomerne náročné odbočiť vľavo už dnes, teda za štandardnej premávky. Vozidlá v dopravnej špičke v počte minimálne stoviek s najväčšou pravdepodobnosťou budú blokovať pravý jazdný pruh rýchlostnej komunikácie v dĺžke stoviek metrov na nadjazde, v križovatke budú vznikať vážne nebezpečné kolízne situácie a to z dôvodu, že vozidlá budú dávať prednosť autám idúcim od Serede na Galantu, od Serede na Nitru, od Galanty na Sereď,v podstate aj od Galanty na Nitru a tiež od Nitry idúcej na Galantu. Teda, stovky čakajúcich áut v kolóne budú v odbočovaní na Dolnú Stredu v poradí ako posledné. Aj prípadné úpravy dopravného značenia, resp. zníženie rýchlosti a pod. možno znížia riziko kolízií, no situáciu výrazne nezmenia.
  • zástupca železníc nami navrhované riešenia nevylúčil a uznal, že sú možné, no sú časovo na vybavovanie povolení zdĺhavé a finančne nákladné.
  • zabezpečenie prepravy dodávkami k a od nadjazdu v pravidelných intervaloch s tým, že je potrebné meniť aj formu MHD v meste. Súčasný spôsob MHD nie je adekvátny množstvu prepravených občanov.

Dovoľujeme si pripomenúť, že NDS, teda štát odmieta upustiť od spoplatnenia v úseku R1 v dĺžke 2,4 km  čo by ročne spôsobilo „stratu“ vo výške stoviek, možno niekoľkých tisíc Eur. Na druhej strane však štát, investor a samospráva doteraz nemali problém ignorovať navýšenie minimálne v rovnakej čiastke nákladov spôsobených obchádzkou každému poškodenému občanovi, ktorý do mesta musí ísť aj niekoľkokrát denne.

Považujeme za nie akceptovateľné, aby investor/správca komunikácie, ktorý dlhodobo zanedbával údržbu nadjazdu náklady šetril na úkor občanov bývajúcich v tejto časti mesta.

Odporúčame pozrieť si videozáznam zo stretnutia a vyjadrujeme sklamanie, že na takto dôležité fórum prišlo snáď 30 občanov a to napriek tomu, že problematika sa bude dotýkať stoviek resp. tisícov a to nielen obyvateľov mesta Sereď.

Dokumentácia prezentovaná vedením mesta na stretnutí:

3022-dsp-b1-preh-situacia- 3022-dsp-b4-vizualizacie- 3022-dsp-c1-01-koord-sit- 3022-dsp-d-101-00-02-sit- 3022-dsp-d-201-03-vyt-vykres- 3022-dsp-d-202-02-prehladny-lavka- 3022-dsp-d-202-03-vytycovaci-lavka- južná spojka

Poďakovanie patrí súčasnej samospráve mesta, resp. primátorovi mesta Ondrejovi Kurbelovi, ktorý sa rozhodol stretnutie zvolať a predmetnej problematike sa venovať. Veríme, že aj na základe včerajšej komunikácie s občanmi samospráva pochopí nevyhnutnosť problémom sa zaoberať a hájiť záujmy obyvateľov časti mesta, ktorá bez najmenších pochýb bude následkami dlhodobej odstávky nadjazdu výrazne poškodená.

Videozáznam zo stretnutia na MsÚ:

Problematike sme sa venovali aj tu:

UZATVORENIE NADJAZDU nad železnicou sa nás týka !! Prednesme požiadavky kompetentným, pokým je čas

 

Podobné články

12 KOMENTÁRE

Najnovšie články