utorok, 25 júna, 2024

„Niekoľko slov k jasliam na Garbiarskej ulici“– reakcia na článok L.Veselického

Najčítanejšie

Mária Fačkovcová, poslankyňa MsZ v Seredi /  Na články a vyjadrenia nášho pána viceprimátora sa snažím zvyknúť, aj keď je to niekedy veľmi ťažké. Často sú totiž plné poloprávd, niekedy až klamstiev a zavádzaní. Zamýšľam sa, prečo to asi robí. Nevie si prečítať s porozumením nájomné zmluvy mesta, uznesenia? Zabúda? Úmyselne chce poškodiť mená niektorých poslancov? Stalo sa to teraz jeho pracovnou náplňou?…

Neviem, ktorá je to z týchto možností , ale ani jedna nepridá na jeho dôveryhodnosti.

Nedá mi nereagovať na jeho článok, ktorý bol uverejnený v Seredských novinkách 6.10. 2022 (následne prevzatý aj do SeredOnLine) pod názvom „Niekoľko slov k jasliam na Garbiarskej ulici“.

V tomto článku totiž zástupca primátora nášho mesta konkrétne menuje=očierňuje poslancov- medzi nimi aj mňa- , ktorí tým, že upozornili na nedodržiavanie nájomnej zmluvy zo strany oboch zmluvných strán (mesta i spoločnosti LRL PROFITECH), sa akoby postavili proti pokroku v našom meste a vybudovaniu detských jasieľ.

Takže takéto sú  fakty, ktoré sú zverejnené a každému dostupné k nahliadnutiu:

Pánom Veselickým citovaní poslanci sa o nájom nehnuteľnosti na Garbiarskej ulici začali zaujímať potom, čo na MsZ vo februári 2020 bola nájomcovi  schválená pôžička 90 000 € z prostriedkov spoločnosti MsBP Sereď s.r.o, k čomu sa vyžadoval súhlas zastupiteľstva. Komu má byť pôžička schválená sa poslanci dozvedeli až na zastupiteľstve, pričom sa im zatajil fakt, že nájomca dlží mestu   nájomné vo výške 2 x 20 000 eur. Teda požičali sme peniaze v čase, keď po celý rok 2019 prenajímateľ mesto Sereď vyzýval nájomcu na zaplatenie dlžného nájomného, pričom už meškal s jeho zaplatením aj v roku 2020  a hoci bolo jasné, že sa nedodrží ani termín odovzdania zrekonštruovanej stavby do 26.9.2020. Vypovedať nájomnú zmluvu  v súlade s jej článkami  pre jej nedodržanie zo strany nájomcu sa štatutárovi nášho mesta zdalo neľudské. No faktom je to, že túto zmluvu a všetky dojednania v nej, podpísal za mesto len on.

5.11.2020 nasledovalo schválenie dodatku č.1. k pôvodnej zmluve, kde sa okrem spôsobu platenia nájomného a mnohých iných dojednaní  zmenil aj termín dokončenia  stavby na Garbiarskej ulici na 2.12.2021. Stále však aj v tomto dodatku č.1 sa uvádza predmet nájmu v časti stavby budovy: bytový dom, prevádzkovanie obchodu a služieb(polyfunkcia bytového domu – napr. fitnescentrum s predajom výrobkov), prevádzkovanie zariadenia pre seniorov/domov sociálnych služieb.

Ďalej to pokračovalo zastupiteľstvom 4.11.2021, kde poslanci mali v poslednom bode programu schvaľovať žiadosť spoločnosti LRL PROFITECH o ďalšie predĺženie doby ukončenia na 2.6.2022 a aj zmenu účelu užívania stavby na detské jasle popri bytovom dome a zariadení pre seniorov formou dodatku č.2 k nájomnej zmluve. Poslanci však uznesením č. 296/2021 zobrali túto žiadosť iba na vedomie.

Do dnešného dňa na stránke mesta nie je zverejnený dodatok č.2 k tejto zmluve, teda sa ho rozhodol nepodpísať ani štatutár mesta, hoci mal na to podľa poslancov a vyjadrenia hlavnej kontrolórky kompetencie. To, že sa zmenil účel stavby v budove na Garbiarskej a môžu sa 10.10. otvoriť detské jasle, muselo sa udiať len so súhlasom štatutára mesta . A ak mal oprávnenie vydať takýto súhlas, je minimálne na pozastavenie, prečo o tom neinformoval poslancov.

To, že v našom meste pribudne ďalšie zariadenie pre deti je dôvodom pre radosť aj dôsledne vymenovaných poslancom . A môže byť o to väčší, ak sa preukáže, že je to  postavené v súlade s vysúťaženými podmienkami vo verejnej súťaži a v súlade s nájomnou zmluvou a jej dodatkami…

A ostáva nám dúfať, že sa dočkáme aj zariadenie pre seniorov.

Podobné články

32 KOMENTÁRE

Najnovšie články