utorok, 23 júla, 2024

Schválime si tým precedens a cestu lobizmu priamo na jednotlivých poslancoch.

Najčítanejšie

Aj keď v týchto dňoch očakávame zverejnenie mien kandidátov na post primátora nášho mesta ako i poslancov mestského zastupiteľstva a pozornosť verejnosti i poslancov sa obracia na budúce volebné obdobie, my súčasní poslanci máme pred sebou ešte veľkú zodpovednosť pri rozhodovaniach o našom meste do konca tohto volebného obdobia.
Najbližšie nás čaká zastupiteľstvo 13.9.2022. Je zrejmé, že na ňom poslanci odsúhlasia, alebo neodsúhlasia, zmeny vo všeobecnom záväznom nariadení (VZN) č.3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď.
Súčasné VZN nastavilo rovnaké pravidlá pre všetkých žiadateľov dotácií na rôzne účely – kultúru, mládež, šport, životné prostredie. A teraz je navrhovaná zmena v § 2 ods. 12 , ktorého pôvodné znenie:
12. „Žiadosť doručuje žiadateľ mestu na základe výzvy na predloženie žiadostí zverejnenej mestom na webovom sídle mesta v termíne určenom v obsahu zverejnenej výzvy na predloženie žiadostí.“
sa navrhuje zmeniť na:
12.“ Žiadosť doručuje žiadateľ mestu na základe výzvy na predloženie žiadostí zverejnenej mestom na webovom sídle mesta v termíne určenom v obsahu zverejnenej výzvy na predloženie žiadostí;👉to neplatí, ak účel dotácie v čase predkladania žiadostí žiadateľ nemohol predvídať, v takomto prípade poskytnutie dotácie podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.“👈
Celá táto zmena VZN má pomôcť získať mimoriadne financie pre ŠKF Sereď (ide o sumu 95 000 eur) na záchranu futbalovej mládeže a vytvorenie 3-ligového futbalového družstva.
Celá naša seredská mládež si zaslúži mať vytvorené podmienky pre svoju športovú činnosť, určite aj naši futbaloví mládežníci. Podľa mňa, však nebol dôvod takto tvrdo meniť nastavené pravidlá vo VZN – o finančnú podporu mohli žiadať naši futbalisti aj v súlade so súčasným VZN. To znamená, že v rozpočte sa našli peniaze (dokonca viac ako požadujú futbalisti), Školská, športová a bytová komisia mohla schváliť a zverejniť výzvu, podľa ktorej jednotliví žiadatelia mohli žiadať o dotácie, táto komisia mohla o nich rozhodovať a dať návrhy. Možno touto cestou by sa jednotliví žiadatelia dostali aj skôr k financiám. Tento návrh poslanca Ondreja Kurbela však nebol prijatý.
Ak sa schváli navrhovaná zmena tohto VZN, bude to znamenať, že príslušná komisia, ak si žiadatelia odôvodnia neočákavané okolnosti a z nich vyplývajúce finančné náklady, už nebude schvaľovať a zverejňovať žiadnu výzvu (obsahujúcu pravidlá a podmienky pre poskytnutie dotácií), ani o nich rokovať a dávať návrhy na ich schválenie, ale už budú rozhodovať o týchto žiadostiach priamo poslanci.
❗️Schválime si tým precedens a cestu lobizmu priamo na jednotlivých poslancoch.❗️
Návrh tohto nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Sereď od 24. 08. 2022 . Pripomienky k návrhu tohto nariadenia môžu podať všetci občania najneskôr do 05. 09. 2022 do 12.00 hod. na Mestskom úrade v Seredi do podateľne MsÚ, elektronickou poštou na mu@sered.sk alebo prostredníctvom slovensko.sk .
Potom to bude už len na členoch jednotlivých komisií a hlavne poslancoch.
Zdroj: Mária Fačkovcová, poslankyňa MsZ v Seredi

Podobné články

38 KOMENTÁRE

Najnovšie články