utorok, 25 júna, 2024

Môj postoj k obchodnej verejnej súťaži na pozemok v Malom háji – poslankyňa Mária Fačkovcová

Najčítanejšie

Môj postoj k obchodnej verejnej súťaži na pozemok v Malom háji

Sereď / poslankyňa MsZ Mária Fačkovcová / Dňa 8.1.2021  bol na SOL  uverejnený článok : Firmy sa menia, konateľ Krošlák a dlhy voči Mestu Sereď zostávajú.“ V mnohých diskusných príspevkoch reagujúci občania brali na zodpovednosť komisiu obchodnej verejnej súťaže(OVS), ktorá rozhodla, že prenájom pozemku v Malom háji bol opäť prenajatý Ing. Krošlákovi, teraz však konateľovi spoločnosti GreenCon Recycling.  Link na uverejnený článok: https://www.seredonline.sk/2021/01/07/64668-tekadex-bopal-kroslak_dlhy_sered-odpady/

Ako členka obidvoch vyhlásených OVS  (9.11.2020 členka komisie OVS, 30.11.2020 predseda tejto komisie) musím potvrdiť, že je to naozaj pravda.  Rozhodnutia komisie verejnej súťaže už nie sú voči štatutárovi poradným hlasom ako iné komisie zriadené mestom. Ich rozhodnutie musí štatutár mesta rešpektovať a s víťazným uchádzačom súťaže podpísať aj zmluvu.

Zároveň by som  chcela využiť túto príležitosť  aj na vysvetlenie, prečo komisia v prvom kole nevybrala a v druhom kole už vybrala jediného prihláseného účastníka –  spoločnosť GreenConRecycling s jej konateľom Ing.Krošlákom. Prečo táto súťaž bola veľmi ťažká, v mnohých skutočnostiach aj neštandartná, ktoré aspekty mali a mohli mať vplyv na rozhodnutie komisie…..

  1. Neštandartným už bolo, že podmienky tejto OVS sa schvaľovali na mimoriadnom zastupiteľstve 21.10.2020 a návrh týchto podmienok neprešiel pripomienkovaním ani v Komisii finančnej a majetkovej, ani v Komisii rozvoja mesta a ŽP, hoci sa jednalo o majetok mesta a nakladanie s odpadmi mesta. K podmienkam sa vyjadrovala len Legislatívno-právna komisia. Sama som sa tejto komisie aj zúčastnila a predložila niektoré pripomienky a návrhy.  Jedným z nich bolo aj doplnenie, aby zo súťaže boli vylúčení nielen účastníci, ktorí majú voči mestu nesplnené záväzky (čo je v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta), ale aj tí, ktorí majú nesplnené záväzky voči mestu ako konatelia   iných spoločností. Bolo mi vysvetlené, že by to z právneho hľadiska nebolo možné  a že komisia si vždy môže uplatniť svoje právo nevybrať aj úspešného uchádzača a teda v tomto jej práve prihliadať aj na túto skutočnosť.
  1. Dôveryhodnosť/nedôveryhdnosť uchádzača. Po niekoľkých poslaneckých prieskumoch a kontrolách na tomto pozemku v Malom háji sa vedelo, že Ing. Krošlák- konateľ spoločnosti TEKADEX, ktorému skončí nájom na tomto pozemku, sa bude uchádzať v súťaži o jeho  nájom ako konateľ už novej spoločnosti. Zvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), ktorý mala spoločnosť TEKADEX podľa nájomnej zmluvy od roku 2014 zvážať bezplatne od rodinných domov, skladovať na pozemku  a následne spracovávať v bioplynovej stanici, už nevedel zabezpečiť, mesto za neho postupne preberalo aj niektoré jeho záväzky( nielen finančné, ktoré si od neho potom dodatočne vymáhalo…). BRO sa nespracovával ani netriedil, na pozemku vznikala veľká halda dlho skladovaného BRO. Bioplynová stanica nefungovala, dostala sa do dražby. Naviac začal bez vedomia mesta navážať tony plastového odpadu(aj zo zahraničia), ktoré  chcel využívať pri spracovávaní novej technológie, na čo však nemal žiadne   povolenia a čo bolo v rozpore aj s nájomnou zmluvou. A to všetko v chránenom území, určenom len na skladovanie BRO. Na základe iniciatívy niektorých poslancov sa začali vykonávať na pozemku častejšie kontroly.  Krošlák sľuboval, že navezený odpad z pozemku postupne vyvezie.  Väčšinou však zostalo len pri nesplnených sľuboch. Treba však aj dodať, že určité množstvo plastového odpadu naozaj vyviezol z pozemku tesne pred druhým vyhlásením  OVS, takže členovia komisie sa mohli domnievať, že už začal plniť svoje sľuby.
  1. Účel nájmu: dočasné uloženie a spracovanie BRO. Jediný uchádzač OVS GreenCon Recycling ponúkol mestu na prenajatom pozemku bezplatné skladovanie neobmedzeného množstva BRO. Táto ponuka pre mesto bola naozaj finančne najvýhodnejšia. Členov komisie aj zaujímalo, či mesto hľadá aj iné možnosti  zhodnocovania BRO. Boli im predložené aj iné alternatívy,  no  po ich prijatí (ak by sa odrátali náklady na zber BRO, čo by v každom prípade zabezpečovalo mesto), by sa zvýšili poplatky za KO na 1 obyvateľa mesta približne o 2,58 eur. Faktom je však aj skutočnosť, že finančné dlhy, ktoré má Ing,Krošlák za spoločnosť TEKADEX voči mestu, a ktoré  bude veľmi ťažké si od neho vymáhať, pravdepodobne zaplatia tiež občania nášho mesta.
  1. Posudzovanie nového podnikateľského zámeru. Komisia sa rozhodla ním predložený podnikateľský zámer neposudzovať, nakoľko si uvedomila, že jeho realizovanie a zlegalizovanie stojí na mnohých neistotách: získania všetkých potrebných povolení, je tu rozpor s ú zemným plánom mesta, ktorý chráni toto územie a povoľuje skladovať len BRO. Prihliadala na hlavný účel tohto nájmu- a to pre mesto dôležité a finančne najvýhodnejšie skladovanie a zhodnocovanie BRO.
  1. Prečo sa prihlásil len jediný uchádzač. Celá situácia na pozemku –   pozemok zahltený tonami plastového odpadu, prevádzka bioplynovej stanici pod vedením p.Krošláka ako konateľa GreenCon Recycling, vybudovanie novej technologickej linky na pozemku  – by veľmi znevýhodňovala ďalších prípadných uchádzačov tejto súťaže  a bolo ťažké si predstaviť, že by mal niekto iný záujem o prenájom takéhoto pozemku pri naplnení účelu prenájmu.
  1. Tlak na komisiu. Veľmi nepochopiteľný a neštandartný postoj mesta voči komisii  vnímam na zastupiteľstve 12.11.2020. Napriek tomu, že súťaž ešte nebola ukončená (boli sme pred jej druhým vyhlásenín  ), napriek tomu, že si komisia uplatnila svoje právo nevybrať nijakého uchádzača, bol na jej predsedu vyvíjaný tlak vysvetliť, prečo sa tak stalo. A že si komisia má uvedomiť, aké to bude mať finančné dôsledky pre všetkých obyvateľov mesta. Doteraz sa tak nestalo, aby komisia nejakej OVS musela obhajovať, alebo zdôvodňovať svoje rozhodnutie. A nie po prvý krát si komisia uplatnila právo nevybrať ani jedného z úspešných uchádzačov.
  1. Riziká prihláseného uchádzača. Vzhľadom na predchádzajúce negatívne skúsenosti mesta s bývalým nájomcom a teda jediným účastníkom súťaže (ten istý konateľ, len pod inou spoločnosťou), vzhľadom na jeho nelegálne navážanie plastového odpadu na pozemok, vzhľadom na nedodržané sľuby, vzhľadom na   nemožnosť spracovávať BRO pre dlhodobo nefunkčnú bioplynku a hromadenie BRO na pozemku, nelegálne budovanie novej technologickej linky, … si komisia uvedomovala aj prípadné budúce riziká prihláseného uchádzača, ak by ho vybrala.   Súčasne však aj poukázala na výhodnosť novej nájomnej zmluvy, kde nájomca bez písomného súhlasu mesta nemôže vykonávať nič, čo by bolo v rozpore s pôvodným účelom nájmu, že mesto má právo vykonávať kontrolu pozemku 1 x mesačne a v prípade nedodržiavania nájomnej zmluvy bude mať možnosť kedykoľvek zmluvu vypovedať.

Snažila som sa vymenovať všetky dôležité skutočnosti, ktoré mali vplyv na rozhodovanie členov komisie. Pri hlasovaní o výbere prihláseného uchádzača   členovia neboli  ani v prvom, ani v druhom kole jednotní. Každý člen komisie mal možnosť hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Myslím si, že u každého sa zvádzal boj medzi morálnym aspektom a finančnou otázkou (čo je výhodnejšie a najlacnejšie pre mesto).

Jej rozhodnutie treba akceptovať. Mesto Sereď, pri akomkoľvek porušení nájomnej zmluvy s vybratým uchádzačom , bude mať vždy možnosť nájomnú zmluvu kedykoľvek vypovedať. Tu sa už nebude môcť odvolávať na rozhodnutie komisie. To bude len na jeho zodpovednosti.

Ing. Mária Fačkovcová

 

Podobné články

51 KOMENTÁRE

Najnovšie články