utorok, 25 júna, 2024

Otvorený list primátorovi mesta a poslancom MsZ vo veci výsledkov kontroly SIŽP v Malom háji

Najčítanejšie

Vážený pán primátor, vážené poslankyne a poslanci MsZ.

Blíži sa rokovanie MsZ v Seredi, ktoré sa bude konať vo štvrtok, 18. februára 2021. Jedným z bodov programu, konkrétne ide o bod 13G, je aj „Súhlas s podnikateľskou činnosťou – Pozemok v lokalite „Malý háj“ – GreenCon Recykling, s.r.o.“.

Pozemku v Malom háji sa niekoľko poslancov začalo venovať už lete minulého roku. V júni v roku 2020 sa konal prvý poslanecký prieskum na mestskom pozemku v tejto lokalite. Poslanci, ktorí sa zúčastňovali na prieskumoch mali za to, že sa na ňom nachádza nelegálna skládku odpadu, a toto prezentovali aj na zastupiteľstvách v roku 2020. Dňa 28.9.2020 legálnosť navezeného plastového odpadu začala riešiť aj  Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).

V materiáloch na rokovanie MsZ sa nachádza aj dôvodová správa, kde je mimo iného uvedené aj: „Dňa 15.1.2021, pri protokolárnom odovzdaní a preberaní  pozemkov v lokalite „Malý háj“ od predchádzajúceho nájomcu TEKADEX, s.r.o. novému nájomcovi GreenCon Recykling, s.r.o.  sme sa s nájomcom dohodli, že  citujeme z Protokolu o odovzdaní: „zástupcovia zmluvných strán sa dohodli, že počkajú na výsledok štátnej inšpekcie životného prostredia. Tiež sa dohodli na postupnom znižovaní množstva plastov, a že akýkoľvek prírastok plastového odpadu do výsledkov štátnej inšpekcie nie je možný a bude braný ako porušenie nájomnej zmluvy. V prvom rade bude odstraňovaný už teraz tam uskladnený odpad. Toto budú obe strany týždenne kontrolovať a dokladovať.

Na závery kontroly SIŽP sa odvolával aj pán primátor v odpovedi, ktorú adresoval poslancom, ktorí sa podpísali pod výzvu na urýchlené riešenie situácie na mestskom pozemku v Malom háji. Podľa dohody ich staro-nový nájomca bude bezodkladne informovať o jej záveroch.

Podľa dôvodovej správy je teda zrejmé, že dňa 15.1.2021 sa pri protokolárnom odovzdávaní dohodli, že počkajú na výsledok SIŽP.

Keďže termín rokovania zastupiteľstva sa blíži, požiadali sme začiatkom februára 2021 mesto Sereď ako aj konateľa spoločnosti o zaslanie výsledku kontroly, aby bolo možné sa riadne, pred rokovaním a dôležitým rozhodnutím, oboznámiť s výsledkami SIŽP. Konateľ spoločnosti v zaslanom emaile uviedol, že výsledok (Rozhodnutie) zatiaľ nemám, nakoľko sme dnes len spísali Zápisnicu z ústneho konania. S niektorými bodmi sa nezhodujeme, tak voči nim podávame odvolanie. Akonáhle budem mať právoplatné Rozhodnutie budem Vás informovať“. Taktiež odpoveď z mesta bola v podobnom duchu: „Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že zatiaľ nedisponujeme protokolom o výsledku konania IŽP na pozemku mesta, keďže mesto nie je kontrolovaným subjektom. Avšak sa  jedná o pozemok, ktorý mesto prenajalo, dohodli sme sa  s nájomcom, že ak bude kontrola skončená,  protokol nám poskytne. Následne Vás o tejto skutočnosti budeme informovať a protokol Vám poskytneme“.

Z toho dôvodu sme sa obrátili na SIŽP so žiadosťou o poskytnutie informácií na ktorú reagoval generálny riaditeľ a zaslal nám požadované údaje, medzi nimi aj protokol o výsledku kontroly. Dovolíme si uviesť najpodstatnejšie časti odpovede, ako aj zistenia inšpekcie.

Vedúcemu kontrolovaného subjektu bol Protokol z kontroly č. 55 zaslaný na oboznámenie prostredníctvom portálu ÚPVS dňa 21.12.2020 ako aj e-mailom dňa 21.12.2020. Protokol bol kontrolovaného subjektu úspešne doručený dňa 04.01.2021.  Podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona o kontrole bola vedúcemu kontrolovaného subjektu stanovená lehota na doručenie písomného vyjadrenia k výsledkom Protokolu do 5 dní odo dňa doručenia tohto Protokolu. (teda dňa 15.1.2021 pri protokolárnom odovzdávaní už bol výsledok kontroly známy) Na základe uvedeného je teda zrejmé, že lehota na doručenie písomného vyjadrenia zo strany kontrolovaného subjektu uplynula dňa 09.01.2020. V stanovenej lehote kontrolovaný subjekt nezaslal žiadne vyjadrenie ku kontrolným zisteniam. Dňa 11.01.2021 po stanovej lehote, t.j. po 09.01.2021, kontrolovaný subjekt prostredníctvom e-mailu zaslal inšpekcii žiadosť o predĺženie lehoty na písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam. V sprievodnom e-maile uviedol, že uvedenú žiadosť zároveň zasiela aj poštou. Žiadosť v listinnej podobe, ktorú kontrolovaný subjekt podľa jeho tvrdenia v e-maile zo dňa 10.01.2021 zaslal aj poštou, bola inšpekcii doručená prostredníctvom poštovej prepravy dňa 21.01.2021, pričom kontrolovaný subjekt žiadosť zaslal na poštovú prepravu až dňa 19.01.2021, čo je zrejmé z poštovej pečiatky uvedenej na obálke, v ktorej bola doručená predmetná žiadosť. Na základe uvedeného spôsobu doručovania predmetnej žiadosti sa inšpekcia domnieva, že zo strany kontrolovaného subjektu išlo o zavádzajúce konanie, smerujúce k úmyselnému predlžovaniu kontroly. Pre úplnosť inšpekcia uvádza, že žiadosti kontrolovaného subjektu o predĺženie lehoty nevyhovela.

Pri prerokovaní Protokolu konaného dňa 05.02.2021, kontrolovaný subjekt osobne doručil Vyjadrenie k zisteniam uvedeným v Protokole sa inšpekcia vysporiadala v Zápisnici z prerokovania Protokolu aj napriek tomu, že podľa ustanovenia 11 ods. 2 písm. d) zákona o kontrole sa neprihliada k predloženým vyjadreniam po lehote. Všetky námietky kontrolovaného subjektu uvedeného v predmetnom vyjadrení inšpekcia vyhodnotila ako neopodstatnené, teda nevyvrátili kontrolou zistené nedostatky uvedené v Protokole.

Vykonanou kontrolou bolo zistené porušenia zákona! Vzhľadom na zistené skutočnosti zakladajúce podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi, inšpekcia po ukončení kontroly podala v súlade s ustanovením § 112 ods. 2 zákona o odpadoch oznámenie na príslušné Krajské riaditeľstvá Policajného zboru. Zároveň v rámci trvania kontroly bolo inšpekcii zo strany prizvanej osoby poukázané v súvislosti s kontrolovaným subjektom, resp. s kontrolovanou prevádzkou, aj na porušenie hospodárskej súťaže, na podvodné konanie a pod. Na základe uvedeného inšpekcia tieto skutočnosti postúpila ešte v rámci trvania kontroly na preverenie príslušnej Okresnej prokuratúre.

Kontrolovaný subjekt vykonával svoju činnosť v rozpore so súhlasom, ktorý mu bol vydaný Rozhodnutím OÚ Galanta, nakoľko do kontrolovaného zariadenia prevzal v celkovom množstve 371,148 t plastového odpadu, odpadu tvoriaceho gumu i textílie. Plastový odpad po jeho prijatí umiestnil v areáli kontrolovaného zariadenia na nespevnenej a dažďom podmočenej ploche.

Ako príjemca odpadu sa podieľal na nezákonnej cezhraničnej preprave odpadov. Nebol oprávnený v kontrolovanom zariadení preberať tieto druhy odpadov, a teda ani oprávnený uskutočniť ich zhodnotenie. Uvedeným konaním sa kontrolovaný subjekt podieľal na nezákonnej cezhraničnej preprave odpadov, čím porušil zákaz podľa zákona o odpadoch v spojitosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o preprave odpadu v platnom znení.

Zo zistení kontrolórov vieme, že odpad na náš pozemok smeroval z IT, AT a PL v celkovom objeme viac ako 370 ton. Aj napriek tomu, že závery inšpekcie boli subjektu známe už 4.1.2021, bol 14.1.2021 zaznamenaný kamión z PL, ktorý priviezol ďalší odpad.

Závery SIŽP sú teda známe, jednoznačné a konečné. Nie je už na čo čakať! Majú poslanci MsZ ako i vedenie mesta po tak závažných zisteniach SIŽP ešte nad čím premýšľať?

Je nutné uviesť, že všetky informácie uvedené v texte sú získané podľa zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a boli zaslané generálnym inšpektorom  SIŽP.

S pozdravom,

Michal Hanus, Mária Fačkovcová, Ondrej Kurbel, Dušan Irsák, poslanci MsZ v Seredi.

Podobné články

Najnovšie články