utorok, 23 júla, 2024

„súkromná spoločnosť má do roku 2045 zabezpečovať uloženie a spracovanie BRO v neobmedzenom množstve ton ročne“ – píše poslanec Hanus – VIDEO

Najčítanejšie

V ostatnej dobe sa začala šíriť informácia o plastovom odpade na pozemku mesta, ktorý mala do 31. 12. 2020 v prenájme spoločnosť Tekadex, od 1. 1. 2021 GreenCon Recycling. Z medializovaných informácií vieme, že sa už o to zaujíma inšpekcia životného prostredia a polícia. Ľudia sa začínajú pýtať, prečo sa o to poslanci začali zaujímať až po medializácii. Nie je tomu tak.
V roku 2020, bolo to presne 3. 6. 2020, som sa zúčastnil poslaneckého prieskumu na danom pozemku spolu s kolegami Dušanom Irsákom, Máriou Fačkovcovou a pani Máriou Jandovou. Dôvodom boli naše pochybnosti o triedení, spracovávaní BRO, a taktiež dodržiavaní platnej zmluvy. K našim pochybnostiam sa našom najbližšom zastupiteľstve vyjadril aj pán prednosta Krajčovič. Konkrétne to bolo 25. 6. 2020. Mimo iného sa poslanci dozvedeli, že bioplynovú stanicu už prevádzkuje iná spoločnosť, konkrétne spoločnosť Bopal SK. Na mestskom zastupiteľstve 17. 9. 2020 sa poslanci dozvedajú aj to, že spoločnosť mala skutočne problém zberať odpad, nakoľko ho značne pribúdalo. V zmluve, ktorá bola podpísaná v marci 2013 sa mimo iného uvádza, že súkromná spoločnosť má do roku 2045 zabezpečovať uloženie a spracovanie BRO v neobmedzenom množstve ton ročne.Mesto Sereď pritom malo zabezpečiť dotriedenie BRO. K tomuto sa vyjadril pán prednosta Krajčovič na zastupiteľstve 17. 9. 2020. Ešte doplním, že približne v mesiaci máj 2020 súkromná spoločnosť oznamuje, že nie je schopná zabezpečiť zvoz BRO a mestu nezostáva nič iné, ako vyhlásiť verejné obstarávanie a zaplatiť inú spoločnosť, ktorá bude BRO zvážať, hoci je stále platná pôvodná zmluva s Tekadexom.
V mesiaci september 2020 spoločnosť Tekadex vypovedáva nájomnú zmluvu s mestom Sereď, ktorá vypršala 31. 12. 2020.
Hlavná kontrolórka práve na návrh týchto poslancov vykonala v tejto súvislosti kontrolu ešte v roku 2020. Kontrola upozorňuje na nedodržiavanie termínov platenia zmluvných pokút. Doporučuje, aby si mesto za zber plastových vriec BRO od rodinných domov a haluzín vyčíslilo ním vynaložené náklady a žiadalo ich uhradiť od spoločnosti TEKADEX. Upozorňuje na nehospodárne narábanie s finančnými prostriedkami, pretože mesto uhradilo spol. Tekadex faktúry za triedenie BRO napriek tomu, že mal voči mestu nesplatený dlh.
Nasledovalo niekoľko kontrol poslancov a členov komisie RM a ŽP na mestskom pozemku, ktoré upozorňovali okrem iných zistení aj na pochybné navážanie a skladovanie plastového odpadu, ako aj dve obchodné verejné súťaže. V prvej súťaži komisia nevybrala ani jedného uchádzača. Na mestskom zastupiteľstve 12. 11. 2020 sme sa mohli dozvedieť o výsledku OVS ako aj dôvodoch, ktoré zohľadňovali členovia komisie. Informoval o nich kolega Dušan Irsák či Mária Fačkovcová. Zapojil sa mimo iných aj pán viceprimátor Veselický. V druhej OVS už komisia vybrala jediného uchádzača s ktorým mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu od 1. 1. 2020.
Zdroj: FB

Podobné články

8 KOMENTÁRE

Najnovšie články