utorok, 25 júna, 2024

Voleným zástupcom vo Váhovciach chýba ochota komunikovať – AKTUALIZOVANÉ – VIDEO

Najčítanejšie

Váhovce / V mimoriadne netradičnom čase, presnejšie o 12:00 hod. sa dnes v obci Váhovce konalo zastupiteľstvo o ktorého zvolanie požiadalo osem poslancov OZ. Starosta obce JUDr. Adrián Kubica aj podľa slov obyvateľov obce a občanov rokovanie zastupiteľstva zvolal tak, aby „mohlo prísť čo najmenej občanov“. Medzi občanmi prítomnými na zastupiteľstve bolo povedané vyslovene „tí, ktorí sú na rannej smene prísť ešte nemôžu, a tí ktorí idú na poobednú už prísť nemohli“. Dôvod na takýto čas rokovania OZ objektívne asi neexistuje, resp. pozná ho len sám starosta obce, ktorý rokovanie zvolal (poslanci žiadali rokovanie zvolať na 18:00 hod., aby mohla byť účasť obyvateľov obce čo najväčšia).

Napriek uvedenému sa rokovania zúčastnilo relatívne dosť občanov, obsadené boli všetky pripravené stoličky a dokonca niekoľko z nich stálo v otvorených dverách. Záujem o informácie zo strany občanov teda je.

  

Občania o informácie záujem majú

Presne tak. Občania mali záujem pýtať sa, ale hlavne konečne očakávali relevantné informácie o situácii v obci od autority, ktorou by starosta obce v každom prípade mal byť. Je to ale naozaj tak? 

Starosta obce Adrián Kubica sedel medzi občanmi

Totižto starosta obce na rokovaní OZ nesedel na mieste, ktoré mu patrí, teda pred poslancami aby mohol rokovanie viesť, ale nastala zvláštna až komická situácia. Starosta obce Kubica rokovanie síce neviedol, posadil sa do hľadiska vedľa svojej snúbenice, čím sa prakticky vzdal možnosti rokovanie ovplyvňovať a de facto sa týmto stal „bežným občanom“. Opätovne pravý dôvod takéhoto konania nezávislý pozorovateľ nepozná, domnievať sa však môže, že starosta mal obavy rokovanie viesť a tak toto nechal na svoju zástupkyňu, inak sestru – poslankyňu OZ JUDr. Katarínu Kubicovú.

Zástupkyňa starostu  Katarína Kubicová prečítala poslancom materiály, ktoré mali mať dávno k dispozícii

Rokovanie OZ teda logicky viedla už spomenutá Katarína Kubicová, ktorá poslancom a prítomným občanom prečítala korešpondenciu obecného úradu s príslušnými orgánmi vo veci karantény zriadenej štátom v niekoľkých rodinných domoch nachádzajúcich sa v centre obce Váhovce.  Nielen obyvatelia obce a občania, ale z nepochopiteľných dôvodov aj samotní poslanci OZ sa s týmito dokladmi oboznámili až na rokovaní OZ čo je však vysoko neštandardný a dá sa povedať že aj neprofesionálny postup. S  najväčšou pravdepodobnosťou nie je jediný dôvod na to, aby obec/starosta všetkých poslancov o veci neinformoval priebežne a priebežne im neboli zasielané aj tieto materiály.

Ak by boli aspoň poslancom materiály poskytnuté vopred,  mali by dostatok času na oboznámenie sa s nimi a hodinová debata tak mohla byť konštruktívna a nevedená v štýle, aký mohli obyvatelia a prítomní občania vidieť na vlastné oči.

Zástupkyňa starostu a starosta vyzývali poslancov, aby predložili návrhy riešení.

Áno, niekoľko krát za sebou zástupkyňa starostu Kubicová spolu so starostom sediacim medzi občanmi vyzývali poslancov, ktorí požiadali o zvolanie rokovania OZ, aby predložili návrhy riešení za obec. Toto však nie je úlohou poslancov, ale práve obecného úradu a samotného starostu. Poslanci zastupujú občanov a o návrhoch, ktoré im mali byť predložené, mali len hlasovať s tým, či ich príjmu, nepríjmu prípadne riešenia zoberú na vedomie. Ak teda nejaké riešenia obec má, alebo pozná.

Asi by bolo vhodné, keby si volení zástupcovia naštudovali príslušnú legislatívu, kompetencie a riadili by sa nimi.

Určite by pomohlo, keby si poslanci OZ naštudovali zákon  369/1990  Z.z. vrátane príslušných predpisov, ktoré by im pomohli orientovať sa v problematike správy vecí verejných v obci a vyhli by sa tak účelovej manipulácii s nimi na základe ich nevedomosti.

Starosta Kubica  slovo dostával, občania nie

Je zvláštne, že predsedajúca zástupkyňa starostu Kubicová slovo medzi občanmi sediacemu starostovi dávala permanentne, no nikoho iného k slovu nepustila. Prečo tá diskriminácia? Takto sa natíska otázka, či starosta na svojom mieste nesedel výlučne z vypočítavosti, aby sa navonok mohol pred otázkami poslancov a občanov „akože chrániť“.

Zverejnený program poslancami upravený nebol, diskusia z neho vypadla. Náhoda, alebo úmysel?

Poslanec chcel diskusiu občanov, predsedajúca sa tvárila, že občania už vystúpiť nemôžu.

Počas samotného rokovania OZ si poslanci uvedomili, že v programe nie je schválená diskusia tak, ako bol program navrhnutý a zverejnený v pozvánke. Na otázku poslancov prečo sa diskusia v programe nenachádza mala zástupkyňa starostu Kubicová odpoveď pripravenú – asi došlo k chybe pracovníčky. Zjavne komické odôvodnenie tohto vážneho nedostatku hlavne v momente, kedy bolo zjavné, že vedenie obce vyslovene nemá záujem, aby občania a obyvatelia obce diskutovali, čo v následnom rozhovore potvrdila aj samotná zástupkyňa starostu Kubicová.

Poslanec OZ sa pokúšal do programu diskusiu dostať, čo sa mu však nepodarilo. Až zákona znalí a na rokovaní prítomní prítomní  občania museli situáciu zachrániť výzvou na poslancov, aby dali hlasovať o návrhu umožniť občanom verejne sa na rokovaní OZ vyjadriť. Tomuto sa opätovne z nepochopiteľných príčin predsedajúca Kubicová bránila, až musela byť občanmi upozornená na fakt, že ak odmietne dať hlasovať o návrhu poslanca OZ, okamžite stráca právo viesť ďalej rokovanie zastupiteľstva. Toto si zástupkyňa starostu po chvíli uvedomila a hlasovať dala. Nakoľko bolo hlasovanie relevantné, nateraz podstatné nie je. Dôležité je, že poslankyňa a zástupkyňa starostu sa následne postavila a rokovaciu miestnosť opustila s tým, že tam byť nemusí. Rovnako aj starosta, ktorý sa ale sporadicky vracal s telefónom v ruke, aby si na video zaznamenal niektoré z vyjadrení z diskusií a aj prítomných novinárov. Poznámka autora (ak má záujem starosta o kvalitné fotografie mojej osoby, stačí dať vedieť, v akom rozlíšení a aký počet. Prípadne dostatočné množstvo nájde tu: http://www.majko.sk).

Otázka teda zostáva – prečo zástupkyňa starostu nechcela dať hlasovať za návrh poslanca a prečo hlasovať dala až po upozornení na porušovanie zákona? A prečo následne starosta aj jeho zástupkyňa opustili miestnosť?

Občania verejne priznali, že informácie o aktuálnej situácii získali  NIE  od obecného úradu vo Váhovciach ktorý platia zo svojich daní, ani od starostu či poslancov, ale z nášho média.

Aj keď sa to zdá nepochopiteľné až komické, je to žiaľ tak. Starosta Kubica povedal, že obyvatelia a občania informovaní obecným úradom boli včas a o všetkom. Tak sme sa na kameru spýtali všetkých prítomných občanov odkiaľ sa informácie dozvedeli. Jednohlasne (viď. videozáznam) sa vyjadrili, že zo Seredonline.

Obyvatelia obce majú strach vyplývajúci z neznalosti faktov.

Ako sme už uviedli skôr, je na škodu veci, že minimálne poslanci OZ s dostatkom informácií nedisponovali skôr, minimálne priebežne, ako ich obecný úrad získaval. Mohli občanov informovať pri osobných stretnutiach, občania nemuseli tak dlho žiť v strachu a nevedomosti. Ponaučí sa vedenie obce z krízového vývoja do budúcnosti?

Obec s najväčšou pravdepodobnosťou pochybila len v tom, že občanov včas neinformovala.

A práve preto je konanie starostu obce JUDr. Adriána Kubicu a jeho zástupkyne JUDr. Kataríny Kubicovej na rokovaní OZ ťažko pochopiteľné. Problematiky znalý človek s dostatkom informácií totižto musí uznať, že objektívne obec nemá možnosť do zriadenia štátnej karantény v súkromnej nehnuteľnosti v obci zasahovať. Obec nemôže diktovať vlastníkovi nehnuteľnosti, akým spôsobom s ňou naloží, komu ju prenajme a kto v nej bude bývať. V tomto si považujeme za povinnosť právne zdôvodnenie poslankyne a zástupkyne starostu JUDr. Kataríny Kubicovej občanom považovať za kvalitné, profesionálne a v maximálne možnej miere plniace účel. Slečna Kubicová veľmi dobre prítomným obyvateľom a občanom vysvetlila, že právo nakladať s vlastným majetkom v súlade so zákonom má každý vlastník a toto právo je garantované ústavou Slovenskej republiky. Jasne a zrozumiteľne prítomným vysvetlila, že ani im by sa určite nepáčilo, keby sa ktokoľvek iný zaujímal o to, ako nakladajú s vlastným rodinným domom, vlastným majetkom a koho vo svojej nehnuteľnosti ubytujú. (prirodzene vlastník nehnuteľnosti si musí splniť zákonom stanovené povinnosti, ktoré však s obcou do veľkej miery nemajú nič spoločné).

Obdobná situácia sa môže zopakovať. Obec neovplyvní, kde bude štátna karanténa.

Na základe uvedených informácií právničkou Kubicovou je zrejmé, že obdobná situácia sa v obci môže zopakovať a s najväčšou pravdepodobnosťou aj zopakuje. Nik si určite neželá byť pozitívny v testovaní na prítomnosť COVID-19, no ak príde náhodou k nákaze, čaká takúto osobu (vrátane všetkých členov domácnosti) rovnaká karanténa aká je momentálne štátom vo Váhovciach zriadená. Kľudne môže ísť o dlhoročného obyvateľa obce – stavali by sa rovnako spoluobčania k takejto rodine? S najväčšou pravdepodobnosťou nie. Je potrebné uviesť, že momentálne obyvatelia obce Váhovce a občania by sa mali spoľahnúť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, políciu a príslušníkov Ozbrojených síl, ktorí majú na starosti stráženie a odizolovanie ľudí nachádzajúcich sa v karanténe.

Na rokovaní OZ občania ale aj poslanci OZ vyjadrili pochybnosti, či osoby, ktoré sú toho času v karanténe skôr nemohli navštíviť obecnú akciu, alebo niektorý z obchodov. Nikto z prítomných však podozrenia preukázať nevedel. Neveriť v taktom prípade príslušným orgánom znamená neveriť vlastne nikomu a to tak isto dobrá cesta nie je.

Kde je teda podstata problému samosprávy vo Váhovciach?

Hodnotiac vývoj tejto kauzy, ale aj priebeh rokovania OZ si myslíme, že podstatou problému nie je samotná karanténa a jej zriadenie v obci, ale nedostatočná informovanosť obyvateľov obce, občanov a žiaľ aj samotných poslancov OZ zo strany Obecného úradu a starostu obce.

Zároveň je vážnym problémom fakt, že Adrián Kubica sa počas rokovania OZ nesprával ako starosta a štatutár obce a nedokázal sa posadiť na stoličku, ktorá mu zo zákona patrí. Keby bol na dovolenke, odcestovaný na služobnej ceste, práceneschopný alebo iným spôsobom ospravedlnený, by jeho prázdna stolička bola pochopiteľná. V prípade ale, že starosta „len nebol vlastne starostom“ a to ani na rokovaní Obecného zastupiteľstva, ktoré na základe žiadosti poslancov zvolal, svedčí o mnohom. Minimálne o vážne narušených medziľudských vzťahoch, čo by však nemalo byť prekážkou pri výkone mandátu, ako starostu obce, tak jednotlivých poslancov. V diskusii bolo jasne povedané, že je vhodné a nevyhnutné striktne oddeľovať osobné spory a antipatie jednotlivých volených zástupcov od výkonu ich mandátov – ako chlapi si kľudne v krčme „môžu dať po papuli“, ale na rokovaní OZ v záujme riešenia vecí verejných by mali rešpektovať jeden druhého. V tomto prípade by mal ísť príkladom samotný starosta, ktorý za chod obce (nakoľko je v pozícii štatutára obce) nesie plnú zodpovednosť.

Podľa informácií občanov, starosta si medzi občanov sadá častejšie, prípadne má „prebiehať“, ako sa mu to hodí. Toto posúdiť nevieme, pretože nepoznáme okolnosti.

Dôležitý ale je fakt, že rokovanie OZ musí byť minimálne raz za štvrťrok a práve na tejto oficiálnej pôde starosta a štatutár obce „skladá účty“ poslancom OZ a obyvateľom obce. Ak starosta na rokovaniach OZ „vlastne nie je starostom“, kedy si plní túto zákonom predpokladanú povinnosť?

Zo slov viacerých prítomných na rokovaní OZ vyplynulo, že rokovanie bolo v podstate ešte kľudné a bezproblémové, čo podľa občanov spôsobila prítomnosť médií. Ani prítomnosť médií ale nezabezpečila dostatočnú konštruktívnosť rokovania. Zmení sa situácia vo Váhovciach neskôr? Pomôže tomu medializácia a nepochybne dobre mienené rady zo strany nezávislých pozorovateľov majúcich skúsenosti z desiatok samospráv na Slovensku?

Ako ďalej?

V záujme dotiahnutia v maximálnej informovanosti prostredníctvom nášho média sme v súlade so Zákonom 211/2000 Z.z. priamo na rokovaní požiadali o sprístupnenie všetkých materiálov týkajúcich sa problematiky, pre ktorú bolo dnešné rokovanie OZ zvolané. Tieto materiály po ich zaslaní (pri osobnom rozhovore po zastupiteľstve starosta Kubica prisľúbil ich zverejnenie bez akéhokoľvek naťahovania) Obecným úradom v našom médiu pre obyvateľov obce Váhovce a občanov zverejníme.

Zároveň stále platí verejná výzva pre zástupcov samosprávy na účasť v diskusii, ktorá by podľa nášho názoru mohla pohľady starostu a poslancov zblížiť, čo by nepochybne mohlo byť v prospech obyvateľov a celej obce Váhovce.

Poznámka  a výzva na záver: videozáznam z rokovania spracovávame a po nahratí na server bude priložený k článku.

Ak majú občania záujem o transparentnosť v samospráve, môžu kontaktovať  OZ Občan rozhodni na tel. čísle: 0907 277 777. Poradíme im ako zabezpečiť videozáznamy z rokovaní, kde ich je možné zverejniť a zabezpečíme aj základné informácie z legislatívy, aby občania voči samospráve „neboli stratení“. Ponuka samozrejme platí aj pre poslancov OZ.

– – –

AKTUALIZOVANÉ: 30.07. 2020 10:04

Obecný urad Váhovce e-mailom v rekordne krátkom case  vyhovel našej žiadosti v sulade so zakonom  211/2000 Z.z. a 2 minúty pred  10. hodinou predpoludním nám e-mailom bolo doručených 5 scanov dokumentov týkajúcich sa komunikácie Obce Váhovce s kompetentnými orgánmi.

Po ich pripravení na publikovanie budú zverejnené.

Pre úplnosť dodávame, že Obecný úrad Váhovce mal zákonom stanovenú lehotu na zverejnenie požadovaných podkladov v dĺžke  8 pracovných dní.

– – –

AKUALIZOVANÉ  – pridané VIDEO

Podobné články

115 KOMENTÁRE

Najnovšie články