utorok, 25 júna, 2024

Kauza Garbiarska pokračuje

Najčítanejšie

Dňa 25.6.2020 sa bude konať riadne zasadnutie MZ v Seredi. Jedným z bodov rokovania MZ je  „Dodatok k zmluve o nájme – LRL PROFITECH – budova na Garbiarskej ul.“

Neuveriteľné, čo všetko sa v danom dodatku rieši !

Pred tým, ako mesto a spoločnosť LRL Profitech dospelo k dohode o dodatku k zmluve, predchádzali stretnutia a vzájomné rokovania. Z dôvodovej správy z predložených materiálov je zrejmé, že na poslednom rokovaní, právny zástupca nájomcu navrhol 3 spôsoby riešenia vzniknutej situácie :

1 Upraviť zmluvu o nájme dodatkom

2 Odkúpiť predmet nájmu nájomcom

3 Odstúpiť od Zmluvy o nájme zo strany nájomcu

Kto Vám dal právo pán primátor rozhodnúť o najvhodnejšom riešení pre mesto ?

Sporné uznesenie o schválení  „Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16.04.2013“  bolo zrušené protestom prokurátora, rozhodovacie právo má stále iba MZ !

Len tak mimochodom, ktoré z troch navrhnutých riešení je výhodné pre mesto? Všetky 3 navrhnuté riešenia sú jednoznačne výhodné, nie však pre mesto.

Z dôvodovej správy je ďalej zrejmé, že: Zástupcovia zmluvných strán sa vzájomne dohodli, že pre obidve zmluvné strany je najvhodnejšie riešenie uvedené v bode 1. Preto sa dohodli, že do 30.5.2020 pripraví prenajímateľ návrh dodatku č. 1 k Zmluve o nájme, ktorý bude následne predložený na rokovanie MsZ v júni 2020 na schválenie“.

A teraz podľa p. primátora k tomu najvhodnejšiemu riešeniu – úprava zmluvy dodatkom.

 

  Prvý rozpor : Zníženie nájomného spätne

Pôvodná zmluva o nájme

Nový dodatok k nájomnej zmluve

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné podľa odseku 1 písm. a) je určené v nasledovnej výške:
  2. 5 183,- € za rok 2018,
  3. 5 313,- €/za rok 2019,
  4. 5 456,- € / za rok 2020,

spolu nájomné uvedené v písm. a) až c) je vo výške 15 952,- €, slovom pätnásťtisícdeväťstopäťdesiatdva eur.

6 Prenajímateľ potvrdzuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy Nájomca uhradil Prenajímateľovi nájomné  v celkovej výške  61 554,- €, slovom šesťdesiatjedentisícpäťstopäťdesiatštyri eur.

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozdiel v úhrade nájomného určeného podľa odseku 5 a odseku 1 písm. a) tohto článku budú považovať za platbu nájomného uhradeného vopred a ktoré bude započítané na budúce nájomné. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca nemá nárok na úrok plynúci z uloženia platby nájomného uhradeného vopred na účte Prenajímateľa.

Mesto podľa pôvodnej zmluvy malo mať z prenájmu za tri roky príjem približne 60 tis. EUR, podľa nového dodatku mestu stačí 16 tis EUR ??? To je v prospech mesta? Aký dôvod mal spracovateľ dodatku zapracovať doň niečo tak nevýhodné pre mesto?

Druhý rozpor . Predĺženie doby ukončenia projektu 

Pôvodná zmluva o nájme

Nový dodatok k nájomnej zmluve

Nájomca je povinný záväzok podľa čl. II ods. 2  tejto Zmluvy zrealizovať a splniť (mysliac tým dosiahnutie stavu Predmetu nájmu, aby bol Predmet nájmu spôsobilý na užívanie  na účel  dohodnutý touto Zmluvou) najneskôr do 36 (slovom tridsaťšesť ) mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebných povolení (právoplatné stavebné povolenie je z januára 2020) na zmenu stavby budovy súpisné číslo 3964 a realizáciu stavby parkoviska na pozemku podľa čl. I. ods. 1 písm. c ) tejto Zmluvy.

Teda stavba má byť spôsobilá nie do septembra 2020, ako to bolo v pôvodnej zmluve, ale podľa dodatku, do januára 2023. Takže o zmluvnej pokute 5000 €, ak to nestihne do septembra 2020, nemôže byť ani  reči.

Prečo chce mesto meniť termín ukončenia stavebných prác, aby bol predmet nájmu spôsobilý na užívanie? Čo to prinesie mestu?

Vážený pán primátor, nájomca očividne staval bez stavebného povolenia. Udelili ste stavebníkovi pokutu ? Riešili ste nepovolené stavebné práce na mestskom majetku ? 

Tretí rozpor.

Pôvodná zmluva o nájme

Nový dodatok k nájomnej zmluve

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je vo vzťahu k realizácii zmeny stavby budovy súpisné číslo 3964 a realizácie stavby parkoviska podľa odseku 3, zároveň stavebníkom a ako stavebník za tým účelom zabezpečí vyhotovenie príslušnej projektovej dokumentácie, túto predloží v stavebnom konaní o vydanie stavebných povolení k stavbám príslušnému stavebnému úradu, zrealizuje stavby a po ich zrealizovaní požiada príslušný stavebný úrad o ich kolaudáciu kolaudačným rozhodnutím, ktorým sa dosiahne zmena účelu užívania stavby budovy a povolenie užívania stavby parkoviska vybudovaného stavebníkom.

Pán primátor ako je možné, že nájomca nemal doteraz súhlas mesta na vykonanie  stavebných úprav ? Dokonca  na tak vysokú hodnotu stavebných úprav nemal byť súhlas MZ ?

Nájomca bol vybratý ako víťaz VOS a veľmi dobre vedel čomu sa podpisom danej zmluvy zaväzuje. Argument, že  nemôže predmet nájmu užívať, a teda nemôže platiť nájomné, je jasné porušenie zmluvy a podmienok, ktoré on sám vo VOS navrhol !!!

Vážení páni poslanci a panie poslankyne,

Budete mať čisté svedomie zahlasovať za podpísanie tak nevýhodného Dodatku k nájomnej zmluve ? Nebolo už tých prešľapov pri hlasovaní z vašej strany dosť ? Kedy sa postavíte arogancii moci ?

Ako obyvateľ mesta apelujem na Vás a žiadam Vás o správne rozhodnutie.

 

Prílohy:

20200625_14A3_Nájomná zmluva zo dňa 26.9.2017

20200625_14A3_Príloha_NÁVRH_Dodatok najomnej zmluvy

(Poznámka redakcie: Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.)

– – –

Pre objektivitu prinesených informácií sme oslovili  zástupcu  spoločnosti LRL Profitech  s.r.o., ktorý po oboznámení sa s materiálom  poskytol nasledovné vyjadrenie:

S niektorými tvrdeniami v článku nesúhlasím a nezakladajú sa na overených skutočnostiach. V súčasnej dobe sa k veci nebudem podrobnejšie vyjadrovať, no médiu v najbližšej dobe  poskytnem rozhovor spolu s písomným vyjadrením našej spoločnosti

Podobné články

47 KOMENTÁRE

Najnovšie články